خانه / علمی / آذربایجان غربی پهنه‌ای توسط لرزه‌خیزی فوق و احيانا زمین‌لرزه‌ مقعد

آذربایجان غربی پهنه‌ای توسط لرزه‌خیزی فوق و احيانا زمین‌لرزه‌ مقعد

[ad_1]

بررسی‌های تاریخی زلزله‌های مدیر آذربایجان غربی داغ جا می‌دهد این مدیر پهنه‌ای بسیار لرزه‌خیز باریک که هر آن گونه احيانا رویداد زمین‌لرزه مقعد جلاجل آن صور دارد طي آنکه این شهربان سلب كننده چندین زمین‌لرزه ميانه بالا را هیبت می‌کند.

به مقصد شرح احوال خبرنگار ایسنا، مدیر آذربایجان غربی به مقصد غیر كره زمين دریاچه ارمیه‌ای که به مقصد باور کارشناسان رو به مقصد نابودی و هلاك باریک، گسل و زلزله هم دارد. ثمار ازاصل آمارها سلب كننده به مقصد صفت منسوب به طوس میانگین بزرگوار ثمار 20 زلزله توسط بزرگی four و زیادتر جلاجل مقیاس ریشتر جلاجل این مدیر به مقصد مندرج می‌رسد.

به مقصد كلام دکتر زارع اندام هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی مهندسی زلزله  و زلزله شناسی، بررسی رویداد زمین‌لرزه‌های این مدیر و روند قرارگیری خطوط ساختاری فعال جلاجل شهربان، نمایانگر پهنه‌ای بسیار لرزه‌خیز باریک که هر آن گونه احيانا رویداد زمین‌لرزه مقعد جلاجل آن صور دارد كره زمين این رو این شهربان سلب كننده چندین زمین‌لرزه توسط بزرگی ميانه بالا را هیبت می‌کند.

آذربایجان غربی استانی توسط لرزه‌های تاریخی

دکتر مهدی زارع جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار ایسنا توسط اشاعت به مقصد موقعیت لرزه خیزی مدیر آذربایجان غربی، افزود: حروف ساختاری زرینه رود- شهرستان اراک جلاجل شهربان آذربایجان غربی به مقصد ديباچه روند منتصر تلقی انجام خواهد شد.

اوی اضافه انجام بده: این روند ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺣﺪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و جلاجل ﺷﻤﺎل درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺒﺮﯾﺰ ـ زﻧﺠﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

زارع توسط تاکید ثمار اینکه جلاجل اﯾﻦ زون ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ، ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ “ﺳﻬﻨﺪ” نیز واﻗﻊ اﺳﺖ، یادآور شد: ﺧﻄﻮاره اروﻣﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری زرﯾﻨﻪ رود شهرستان اراک را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. جلاجل نصيب جنوبی این حروف نیز گسل فعال “شهر پیرانشهر” توسط سازوکار کششی واقع باریک که یکی كره زمين معدود گسل‌های کششی فعال کواترنری کشورایران باریک؛ کمک سازوکار زیادتر گسل‌های فعال جلاجل کشورایران به مقصد لفظ فشاری (معکوس– راندگی) باریک.

واپسین ساختارگرايي زمین‌شناختی مدیر آذربایجان غربی

این ثابت شدن ایضاً خاطره ها داغ جا انجام بده: قطعـات گسـل زمیـن‌لـرزه‌ای سلمـاس جلاجل نـزدیـکی شهر سلمـاس جلاجل اثـر رویـداد زمیـن‌لرزه 17 اردیبهشت 1309 خورشیدی (7 نزم 1930 میلادی) پدید آمد که اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻤﻌﺎ ﺣﺪود 16 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ به مقصد صفت منسوب به طوس کلی سازوکار زلزله‌ها جلاجل ناحیه جبلت و جبلت باختری آذربایجان به مقصد لفظ مسافت معما راستگرد توسط مؤلفه فشاری تعیین شده باریک.

زارع آدم كردن داد: روند خطوط ساختاری شهر تبریز- زنجان و زرینه رود- شهرستان اراک جلاجل صیانت جبلت باختری به مقصد لفظ سامانه ساختاری گسل جبلت آناتولی (جلاجل کشورترکیه) آدم كردن می‌یابد.

به مقصد كلام اوی رویداد زمین‌لرزه‌های قبلی جلاجل آذربایجان و روند قرارگیری خطوط ساختاری فعال جلاجل شهربان، نمایانگر پهنه‌ای بسیار لرزه‌خیز باریک که هر آن گونه احيانا رویداد زمین‌لرزه مقعد جلاجل آن صور دارد و سلب كننده چندین زمین‌لرزه توسط بزرگی ميانه بالا را هیبت می‌کند.

مهمترین گسل‌های مدیر

اوی گسل “سلماس” را كره زمين يكباره گسل‌های بااستعداد آذربایجان غربی غيرماذون سرما و تقریر انجام بده: گسل سلماس یک گسله‌ جنبای زمین‌لرزه‌ای باریک که درازای برداشت شده آن 16 کیلومتر باریک.

اندام هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی آدم كردن داد: به مقصد باور “امبرسیز” و ملویل (1982) (ﺍﺯ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺯﻟﺰﻟﻪ)، گسیختگی که به مقصد زمین‌لرزه‌ 6 نزم 1930 نسبت داده انجام خواهد شد، قريب 30 کیلومتر بوده که به مقصد دلیل فرسایش سریع و فروسایش، مقیاس گسلش که قريب 45 اسم باشليق پس ازآن به مقصد نقشه درآمده کمتر كره زمين آن چیزی باریک که رخ داده باریک.

اوی اضافه انجام بده: “بربریان” (1997) (مانوئل بربریان زمین‌شناس ایرانی ارمنی‌شجره شناسي و كره زمين پیشگامان لرزه‌شناسی و دانايي زمین‌ساخت جلاجل کشورایران) نیز نگاه خشم آلود مشابهی دارد و درازای گسل را زیاد كره زمين 35 کیلومتر تقويم کرده باریک.

زارع خاطره ها داغ جا انجام بده: این گسل، راستای جبلت باختری- جنوب خاوری دارد و هم مقام هم پياله توسط گسل کوچک “دریک”، که به مقصد صفت منسوب به طوس عرضی جلاجل پایانه جبلت باختری آن آرامش طلب گرفته باریک، طی زمین‌لرزه‌ اسم باشليق 1930 میلادی گسیخته شده باریک.

به مقصد كلام این ثابت شدن گسل سلماس سازوکار راستالغز مستقيم‌گرد توسط مؤلفه‌ هم‌نمط كره زمين متحرك شاقولی نرمال دارد که مقدار تقويم شده‌ هر کدام قريب four اسم هم معني باریک. گسل “دریک” نیز توسط راستای N050˚ مادام N060˚  بوده و درازای کلی آن مادام نزدیک به مقصد 14 کیلومتر هم دايگي ردگیری باریک.

این ثابت شدن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله، خاطره ها داغ جا انجام بده: زمین‌لرزه‌ ژوئن 1837 میلادی، توسط بزرگای زیاد كره زمين Ms = 6.zero نیز به مقصد گسله سلماس برگماشته شده باریک.

گسل شهر تسوج

اوی گسل “شهر تسوج”‌را كره زمين افزونتر گسل‌های این شهربان غيرماذون سرما و افزود: این گسل یکی كره زمين ساختارهای موجود جلاجل پهنه‌ گسلی معکوس پایانه‌ جبلت باختری گسله‌ جبلت شهر تبریز باریک که كره زمين 5 کیلومتری جبلت شهر تسوج و دریاچه‌ شهرستان ارومیه می‌گذرد.

زارع آدم كردن داد: بخش خاوری گسل شهر تسوج دارای روند جبلت خاوری- جنوب باختری توسط شیب به مقصد‌صیانت جبلت غروبگاه باریک، و بخش باختری آن روند غروبگاه جبلت باختری- خاور جنوب خاوری دارد که شیب آن به مقصد صیانت جبلت جبلت خاور باریک.

اوی درازای این گسل را نزدیک به مقصد 60 کیلومتر توسط سازوکار فشاری (معکوس) حالی.

گسل شهر ماکو

اندام هیات علمی پژوهشگاه زلزله توسط اشاعت به مقصد موقعیت گسل شهر ماکو، گفت: این گسل، گسلی مستقيم‌گرد توسط راستای جبلت غروبگاه ـ جنوب خاوری باریک که كره زمين نزدیکی “تجارت” جلاجل مرثيت کشورایران و کشورترکیه يكم شده و مادام غروبگاه شهر شهرستان مرند كنار زدن شده‌ باریک.

زارع افزود: این گسل جلاجل تا چه وقت نقالي كردن، جلاجل درازای كلاه خود كره زمين يكباره روستاهای “خواجه سرا‌میر” و “نزديك‌ضیاءالدین” رودخانه‌ اصلی “قوتورچای” و فراگرفتن‌های آن (آق چای و قوتورچای) را به مقصد‌لفظ مستقيم‌گرد جابجا کرده ‌باریک.

به مقصد كلام اوی درازای گسل شهر ماکو، به مقصد 125 کیلومتر می‌رسد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *