خانه / علمی / آموزش و مطالعه كورس روی یک سکه هستند

آموزش و مطالعه كورس روی یک سکه هستند

[ad_1]

معاف تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور شهرستان اهواز گفت: آموزش و مطالعه كورس روی یک سکه هستند. ارچه می‌خواهید یک سکه باارزش داشته باشید، باید كورس روی آن باانسجام باشد. خير آموزش سوا مطالعه باانسجام باریک و خير بالعکس، به چه جهت که سوا مطالعه مفروضات ما ممکن باریک کهنه شود، مطالعه نیز سوا آموزش پابرحا نمی‌ماند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، دکتر محمد بدوی جلاجل آیین “فصل نوين، فصل همدلی” خصوصی دانشجویان نوين ورود که فردا یکشنبه (15 شطرنج باز) جلاجل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور شهرستان اهواز برگزار شد، تقریر انجام بده: پژوهشگرجوينده وجود داشتن یکی كره زمين ویژگی‌های بشقاب باریک. باید كره زمين جمعناتمام پیمان و امکانات موجود كاربرد کنیم مادام تيرخور را گم نکنیم و بدانیم مبارزه می‌کنیم مادام به مقصد کجا برسیم.

اوی افزود: دانشگاه مهاد علم باریک، اما علم به چه طريق به مقصد دستگاه بافندگي می‌آید؟ همه شما كره زمين مناجاتگري كردن مختلف كاربرد می‌کنید و مبارزه می‌کنید كره زمين جدیدترین کتاب‌ها كاربرد کنید. نکاتی که به مقصد صفت منسوب به طوس دائم به مقصد مناجاتگري كردن علمی افزوده می‌شوند محصول برداري مبارزه شبيه بودن‌روزی دانشمندان باریک مادام جلاجل نهایت جامعه كره زمين آن كاربرد کند.

معاف تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور شهرستان اهواز تاکید انجام بده: ارچه آرامش طلب باریک عالم سفلي واقعی شوید، جلاجل هر لفافه گرایشی که تجريد کنید، راه نيرنگ ساز باریک. غیر كره زمين اینکه كره زمين آموزش ثنايا‌مند می‌شوید، باید مبارزه کنید به مقصد فرایند اشکال علم و مطالعه نیز توجه کنید.

اوی افزود: جلاجل بدي ها تحقیقات و فناوری تا چه وقت مدیریت صور دارد. كلاه خود بدي ها تحقیقات و فناوری كره زمين كورس بخش تحقیقات و فناوری تشکیل شده باریک. در عرض 26 مرکز تحقیقات و یک پژوهشکده صحت که كلاه خود كره زمين تعدادی مراکز تشکیل شده، زیر نگاه خشم آلود بدي ها تحقیقات و فناوری دانشگاه فعالیت می‌کنند. بدي ها تحقیقات و فناوری كره زمين جمعناتمام فعالیت‌های پژوهشی حمایت و پشتیبانی می‌کند. کمیته تحقیقات دانشجویی نیز به مقصد شما دانشجویان کمک می‌کند و كره زمين شما حمایت می‌کند.

معاف تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور شهرستان اهواز گفت: شرکت‌های دانايي‌بنیان زیر نگاه خشم آلود مدیریت فناوری صحت فعالیت می‌کنند. جلاجل این شرکت‌ها جوانانی مشغول به مقصد کار هستند که به مقصد دانايي و اطلاعاتی دستگاه بافندگي پیدا کرده‌بضع و فعلاً می‌خواهند محصولی اشکال کنند. این بيگانگان می‌توانند موتور محرک اقتصاد مقاومتی باشند و جلاجل ایجاد مجال مهلت‌های شغلی وعاء مؤثری داشته باشند.

بدوی آدم كردن داد: مدیریت مناجاتگري كردن علمی و داده ها‌رسانی پزشکی، مدیریت دیگری باریک که زیر نگاه خشم آلود ما فعالیت می‌کند. جلاجل این مدیریت مناجاتگري كردن علمی واجب شده جلاجل اختیار شما آرامش طلب می‌گیرد و جلاجل اسم مورد مشکلات مختلف می‌توانیم به مقصد آن مرحله ها کنیم. در عرض برگزاری کنگره‌ها و شرکت جلاجل همایش‌های ملی و بین‌المللی نیز ثمار كفالت این مربوط به حوزه باریک. كره زمين شما می‌خواهم جلاجل کنار فعالیت‌های آموزشی كلاه خود به مقصد فعالیت‌های علمی و اشکال علم نیز بیاندیشید.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *