خانه / فرهنگی و هنری / تقرير تأسف بنی اعتماد و وعده شهردار شهرستان تهران تعدادی یادگاری توران میرهادی

تقرير تأسف بنی اعتماد و وعده شهردار شهرستان تهران تعدادی یادگاری توران میرهادی

[ad_1]

رخشان بنی اعتماد جلاجل نخستین سالگرد درگذشت هست یاد توران میرهادی تقرير تأسف انجام بده که فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، تاثير ماندگار این عذار فرهنگی، جلاجل کتابخانه‌های مملکت به مقصد نايابي یافت انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، عصر جمعه سوم آذرماه مراسمی توسط محضر شهردار شهرستان تهران و جمعی كره زمين سینماگران جلاجل شهرستان پردیس سینمایی گلستان کتاب شهرستان تهران به مقصد یاد هست یاد توران میرهادی استاد برجسته ادبیات کودکان که یک اسم باشليق كره زمين فقدان او می‌گذرد برگزار شد و ساخته رخشان بنی اعتماد و مجتبا میرتهماسب هم توسط غيرماذون «توران سيده» به مقصد نمایش درآمد.

جلاجل این مراسم که هنرمندانی همچون كولاك فرمان آرا، ایرج طهماسب، منوچهر شاهسواری، فرشته طائرپور و تگرگ آمدن کوثری هم جلاجل آن محضر داشتند، سید محمد بهشتی جلاجل سخنانی تبیین انجام بده: زمانی که مدرسه می‌رفتم یکی كره زمين درسهای‌مان درزمينه معرفه و نکره صفت بويناك و سيده میرهادی كره زمين کسانی باریک که به مقصد ما یاد می‌دهد شناسنده و نکره چیست. اما الان این پرسش مطرح انجام خواهد شد که ميوه نارس می‌توان شناساننده شده و مَعرفه شد.

او افزود: تعدادی معرفه كشته شدن، یک راه بدون شك باریک که سيده میرهادی رفت و راه دوم راهی باریک که این روزها خیلی‌ها می‌روند، یعنی می‌توان توسط مضمون ها‌الیه كشته شدن به مقصد معرفه كشته شدن برسیم. به طورمثال همسایه سيده میرهادی شویم، جلاجل پیش جابه جايي کار فرهنگ نامه کمک کنیم یا به مقصد نوعی مانع كره زمين اعمال کار سيده میرهادی شویم. توسط این حلول كننده نکته بااستعداد این باریک که جلاجل درافتادن تاریخ هیچ دورانی نیست که مبنا معرفه‌ها زیاد باشد چون باید تراكم زیادی را تحمل ناكردني انجام بده مادام الماس شد و هنگامی می‌بینیم نسلی وارد به ذهن و رفته و صد یا پانصد نفری معرفه باقی مابقي باریک‌.

اوی توسط تبیین اینکه «معرفه كشته شدن زحمت دارد و سيده میر هادی همین کار را انجام بده و جلاجل نسل ما كره زمين معرفه شدگان باریک» آدم كردن داد: حكماً منبرها ترجیح می‌دهم كره زمين کَس و ناکس كشته شدن عرض بزنم و سيده میرهادی داغ جا داد حتی ارچه ميغ و گوز و ماه و فلک دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي هم دهند هم نمی‌توانند مانع شوند مادام او توران میرهادی نشود.

بهشتی در عرض كره زمين بنی اعتماد و میرتهماسب که خودشان هم “کَسی” شده‌بضع، تعدادی ساخت این فیلم تقدیر انجام بده.

جلاجل آدم كردن این مراسم مجتبا میرتهماسب حاضران را به مقصد تماشای فیلم مستند توران سيده فراخواني انجام بده و یادآور شد که تعدادی ساخت این فیلم رديف نظامي معمرين به مقصد جمعيت های خصوصی و خانوادگی هست یاد توران میرهادی هم راه یافته و وزرات هدايت بايسته کرده مادام تعدادی نمایش جلاجل این مراسم چندی نمايشگاه‌ها توسط ملاحظاتی توزيع شدن شود که این کار اعمال شده باریک. تامین کننده این فیلم در عرض تقرير صاحبدیوان انجام بده که تعدادی نمایش‌های بعدی این مستند پیمان آسوده بودن‌تری مهيا شود.

پس ازآن مستند توران سيده نمایش داده شد که یکی كره زمين نکات بارز آن مبارزه این عذار فرهنگی جلاجل تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان صفت بويناك.

بنی اعتماد: باعث شرمندگی باریک که….

بنی اعتماد به مقصد ديباچه یکی كره زمين كورس کارگردان این فیلم توسط اشارت به مقصد اینکه توران میرهادی بی نیاز كره زمين تعریف و تمجید و ثمار غطا کشیدن باریک، گفت: سرمایه هر ملتی تمدید راه اندیشمندان آن باریک و ما مع الاسف ید طولایی جلاجل نادیده انگاشتن زبدگان‌مان داریم. توسط این حلول كننده این فخرآميز و فيلتر را داشتیم که جلاجل چندسال آخركار عمرشان را توسط ایشان باشیم و به مقصد مسولیت‌ای که جلاجل سینما تعدادی ماندگار وزیر ها داریم، برسیم.

این فیلمساز افزود: یکی كره زمين بزرگترین آرزوهای توران سيده که جلاجل این فیلم مدنظر آرامش طلب گرفت عرض تكاپو كردن درزمينه فرهنگنامه صفت بويناك و منبرها جلاجل حیرتم که به چه علت کتابخانه‌های آموزشگاهها این مملکت به مقصد نايابي این فرهنگنامه را دارند و این باعث شرمندگی باریک.

بنی اعتماد توسط تقرير صاحبدیوان كره زمين اینکه این فیلم کمکی شود مادام مينيمم خرجیهاب پيوسته كاري به مقصد فرهنگنامه تامین شود، آدم كردن داد: مفتخرم که خانواده فرهنگی عمید این فیلم را دیدند و حامی چاپ جماع بیستم فرهنگنامه شدند. امیدوارم این حرکت تمدید داشته باشد و كره زمين خانواده میرهادی هم تشکر کنم که اعتماد کردند مادام ارچه عمری باقی صفت بويناك فیلمنامه‌ای كره زمين مجاور‌های زندگی سيده میرهادی بنویسم.

وعده شهردار شهرستان تهران تعدادی فرهنگنامه و ارج داشتن توران میرهادی

جلاجل بخش انتهایی این مراسم محمدعلی نجفی -شهردار شهرستان تهران- توسط اشارت به مقصد اینکه پيشينه آشنایی‌اش توسط توران میرهادی به مقصد قبل كره زمين شورش و نیز آشنایی توسط پسرفت او برمی‌گردد، گفت: پس ازآن كره زمين شورش هم به مقصد ميانجي مسئولیت‌هایی که داشتم به مقصد خصوصی جلاجل وزارت آموزش و پرورش، توسط تراوشات فکری سيده میرهادی آشنایی و جلساتی توسط ایشان داشتم. متوجه شدم که ایده‌های نابی داشتند ولی جلاجل پیمان آموزش و پرورش ما اجرای همه آن ایده‌ها میسر نيستي.

او آدم كردن داد: سيده میرهادی پويايي برجسته‌ای داشتند و این فیلم احكام بخشی كره زمين آن را نمایش داد. ایشان اشتیاقی به مقصد معرفه توافق داشتن به مقصد تعبیری که آقای بهشتی داشتند نداشت و تشکر می‌کنم كره زمين سازندگان این فیلم که فعاليت ها ایشان را توسط این فیلم به مقصد جامعه معرفی می‌کنند.

نجفی تقریر انجام بده : الان توسط مسئولیتی که جلاجل شهرداری به مقصد ديباچه شهردار دارم این باریک که مبارزه کنیم آثار ایشان و فرهنگنامه جلاجل مساحي كردن وسیع‌تری شناسانده شود و بنده اعلام می‌کنم که شهرداری شهرستان تهران جلاجل اخبار توسط كاربرد كره زمين آثار سيده میرهادی به مقصد خصوصی فرهنگنامه جلاجل کتابخانه‌های آموزش و پرورش و غيرمشدد به مقصد شهرداری اقدام کند و تعدادی آدم كردن کار فرهنگنامه  نیز جلاجل لفظ نیاز همراهی می‌کنیم.

شهردار شهرستان تهران در عرض توسط اشارت  به مقصد مقام پیشگیری هست یاد توران میرهادی که بارها جلاجل فیلم هم نمایش داده شد، گفت: حیف باریک ارج داشتن ایشان به مقصد یکی كره زمين اسم آفريدن‌های رسا حد خیابان نیاوران تبدیل شود و باآنكه هنوز به مقصد نحوه كاربرد عمومی آن به مقصد نتیجه‌ای مشخص نرسیده‌ایم ولی تصمیم داریم كره زمين فرزندان ایشان بخواهیم این بنيادگر را جلاجل اختیار بگذارند مادام جلاجل تباني توسط یک كره زمين کارهای مرتبط افزونتر فراهم آورنده کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *