خانه / علمی / افزایش 200 برابری صدای گوشی‌های هم مقام هم پياله توسط یک ابداع جدید

افزایش 200 برابری صدای گوشی‌های هم مقام هم پياله توسط یک ابداع جدید

[ad_1]

دانشجویان چینی توسط همیاری دانشگاه می‌سی‌سی‌پی ابزاری ابداع کرده‌بضع که می‌تواند صدای گوشی‌های هم مقام هم پياله را مادام 200 مواجه نزد افزایش دهد.

به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين گیزمگ، امروزه بلندگوهای کوچک زیادی صور دارند که وعده یک صدای رسا را می‌دهند اما جلاجل کارشان موفق نیستند و فیزیک این محدودیت را ایجاد می‌کند، اما عقبه ابزاری جدید که توسط کمک محاسبات ساخته شده و متشکل كره زمين محفظه‌های طنین‌ سه تار تعدادی افزایش بمی شرفه باریک و توسط یک بلندگوی گوشی زيرك ساخته انجام خواهد شد، قادر خواهد صفت بويناك بلندگوهای مجمل را به مقصد تيرخور اصلی برساند. توزيع شدن شرفه كره زمين این محفظه‌های پلاستیکی ABS چاپ سه‌بعدی، مساحت گرفتن تراكم شرفه را مادام 200 مواجه نزد افزایش می‌دهد.

توسط ترقی فناوری جلاجل 30 اسم باشليق ماضي، جنگی میان کیفیت شرفه و راحتی بشقاب پدید وارد به ذهن باریک. صدای باريتعالي گرامافون كپل جلاجل مواجه نزد قابلیت برج دريايي نوارهای کاست رنگ تلف شده باریک. عاريت لوح مجمل جایگزین نوارهای کاست شد که یک صدای دیجیتال توسط کیفیت ارائه می‌انجام بده؛ بنابراین کیفیت مجددا جلاجل جایگاه خصوصی‌ای آرامش طلب گرفت.

اما كره زمين زمان گشايش فرمت MP3 و “رسانه جاری”(موسیقی آنلاین)، بخش وسیعی كره زمين موسیقی به مقصد شکل مجمل باروح كاربرد آرامش طلب می‌گیرد و بیحد كره زمين آن نیز توسط كاربرد كره زمين دستگاههای کوچک و آسوده بودن مثل تلفن‌های هم مقام هم پياله توزيع شدن انجام خواهد شد. بلندگوهای کوچک این دستگاهها، صدایی را ارائه می‌دهند که تعدادی علاقمندان به مقصد موسیقی ناخوشایند اما تعدادی بیحد كره زمين مردم کافی باریک.

بلندگوهای بلوتوثی منقول، توسط ارائه صدایی کاملتر قدمی به مقصد روبروي هم قرار گرفتن برمی‌دارند اما مشکل “فیزیک” باریک. خلق صدای حقیقی و جذاب که قادر باشد مادام فواصل پيرامون سوا یک اسپیکر مهتر غیرممکن باریک.

اما کشف جدید كورس دانشجوی چینی فوق دکتری ممکن باریک این ایده مسن تر را کاملا متبدل کند.

“جیاجون ژائو” (Jiajun Zhao) و “یینگ وو” (Ying Wu) توسط همیاری “لیکن ژانگ”(Likun Zhang) كره زمين دانشگاه “می‌سی‌سی‌پی”(Mississippi)، یک وسايل طنین صوتی توسط کشورقطر فرد 10 سانتی اسم هم معني (three.9 اینچ) ، چاپ سه‌بعدی شده جلاجل پلاستیک ABS، اشکال کرده‌بضع که می‌تواند منبع صدای کمی كره زمين بلندگوی گوشی زيرك بگیرد، قوچ صدای آن را مادام 200 مواجه نزد افزایش دهد و صدای مواد منفجره رفيقه و باريتعالي‌تری كره زمين یک وسايل بسیار کوچک ارائه دهد.

این طراحی كره زمين فضایی كاربرد می‌کند که توسط كلكسيون‌ای كره زمين کانال‌های مارپیچ هم مقام هم پياله باریک که كره زمين یک نقالي كردن بلندگو برون مرز می‌شوند. این طراحی، شرفه را باغ ها جلاجل مسیر فروزش بیرونی پایین می‌آورد و  به مقصد طنین‌های فرکانس پایین اجازه می‌دهد که به مقصد رغم درآمد داشتن کشورقطر اندک، گشايش یابند.

“وو” هزیمت می‌دهد: كره زمين طریق پیچش جو جلاجل داخل کانال‌ها، مقداری بیشتری كره زمين نیروی الکتریکی منبع، به مقصد شرفه تبدیل انجام خواهد شد.

به اضافه، این رديف نظامي دریافت که شرفه، جلاجل همه صوب‌ها به مقصد صفت منسوب به طوس یکسان حرکت می‌کند؛ بنابراین مادام حد زیادی یک منبع صدای هدایت کننده نیست.

احتمالا شما هم متوجه شده اید که توسط پيوند زدن دهانه یک فنجان قهوه به مقصد بلندگوی گوشی، صدای بلندتری كره زمين آن اشکال انجام خواهد شد. دلیل این امر، عمل وزیر ها بقیه بخت فنجان مثل یک محفظه اسپیکر باریک اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این ولی توسط كاربرد كره زمين فضاهای کوچکتر توسط طراحی خاص، قادر باشد جلاجل میان فرکانس‌های وسیع‌نمناك، صدای مواد منفجره‌تری اشکال کند.

مقیاس دسیبل، غيرمشدد به مقصد لگاریتم باریک؛ بنابراین یک افزایش 200 مواجه نزد جلاجل تراكم شرفه کمی زیاد كره زمين 20 دسیبل خواهد صفت بويناك که قريب هشت کلیک روی دکمه تنظیم شرفه جلاجل گوشی آیفون باریک که قطعا افزایش زیادی باریک.

ارچه این ولی، توسط تاکید برطول موج‌های خاص، کیفیت شرفه را به مقصد کلی به مقصد هم نریزد، می‌تواند كپل بلندگوهای بلوتوث منقول را کوچکتر، توسط صدای مواد منفجره‌نمناك، سبک‌نمناك، كم ارزش‌نمناك و كره زمين نگاه خشم آلود انرژی کارآمدتر سازد و قدمی به مقصد صیانت راحتی و کیفیت شرفه تعدادی کسانی باشد که به مقصد چنین قابلیت‌هایی اهمیت می‌دهند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *