خانه / فرهنگی و هنری / ایجاد گودال جلاجل ادبیات هم عصر

ایجاد گودال جلاجل ادبیات هم عصر

[ad_1]

اکبر صحرایی می‌گوید: تقسیم‌بندی ادبیات به مقصد مسئول و روشنفکری باعث مسافر و دشمنی بین‌ نویسنده‌ها و ایجاد گودال جلاجل ادبیات هم عصر شده و نتیجه‌اش این باریک که ادبیات نابی شکل نگیرد.

این نویسنده جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، درزمينه ادبیات روشنفکری و ادبیات مسئول تقریر انجام بده:  قائل به مقصد این حروف‌کشی‌ها و شهر جناح‌بندی‌های ادبی نیستم. این شهر جناح‌بندی‌ها سوءتفاهم‌هایی را ایجاد کرده و باعث شده جلاجل تاچند هزل گويي اخیر بین نویسنده‌های ادبیات داستانی کشور نزدیکی ایجاد نشود.

او افزود: معتقدم هر نویسنده‌ای اعتقاداتی دارد؛ یکی  به مقصد ادبیات انقلابی مسئول باریک و دیگری به مقصد دیدگاه دیگری. این‌ها بااستعداد نیست. نویسنده‌ها می‌توانند دیدگاه‌های ‌سیاسی و اجتماعی متفاوتی داشته باشند اما شهرك نشين آسه اي ادبیات داستانی باشند و واصل این حروف‌کشی‌ها نشوند.  زمانی که این حروف‌کشی‌ها مطرح نشود و ادبیات داستانی آسه اي باشد، همزیستی بین نویسنده‌ها فوق رفته و قرابت و تعامل‌ها آن‌ها زیادتر انجام خواهد شد.

صحرایی به يادماندني انجام بده: این مناقشه‌ها احكام باعث مسافر انجام خواهد شد و فرقی هم ندارد؛ کسی که كلاه خود را روشنفکر می‌داند، خوش خدمتي كردن را ادبیات ناب معرفی می‌کند و کسی که  كلاه خود را مسئول می‌داند می‌گوید منبرها مايه، تيرخور و واقعیت هستم. باید شهرك نشين ادبیات داستانی فصل اشتراکی تعدادی پیوند سرگذشت‌نویسان کشور ایجاد شود. کسی یا نهادی باید جلاجل این فهمید پیشگام شود. پوشيدگي معتقدم کسانی که باوري مذهبی دارند باید پیشگام شوند و اشارتاً صفت به خاطرسپردني ایدئولوژی كلاه خود تعدادی شکوفایی ادبیات هم عصر بین سرگذشت‌نویسان دوستی ایجاد کنند و همدیگر را به مقصد رسمیت بشناسند.

او جلاجل آدم كردن تبیین انجام بده: مشکل این‌جاست که زمانی که این حروف‌کشی‌ها مطرح انجام خواهد شد طرفین یکدیگر را تکذیب می‌کنند؛ ادبیات مسئول كلاه خود را مايه  می‌داند و ادبیات روشنفکری را منکر انجام خواهد شد و ادبیات روشنفکری ادبیات مسئول را غيرمشدد می‌داند. این حروف‌کشی‌ها باعث مسافر زیاد و ایجاد دشمنی‌ها انجام خواهد شد. این‌که تين سرگذشت‌نویسی را تشکیل می‌دهیم و شرط می‌گذاریم کسانی می‌توانند واصل تين شوند که  مسئول باشند جلاجل ادبیات هم عصر گودال ایجاد می‌کنیم و نتیجه‌اش این انجام خواهد شد که ادبیات نابی شکل نگیرد. چون كه بستان ها جلاجل جاهایی خیلی كره زمين واقعیت‌ها را منکر می‌شوند. پوشيدگي همال‌هایی داریم که جلاجل كورس رديف نظامي افرادی نزدیک به مقصد هم هستند.

این نویسنده افزود: الان زمان آن باریک که نویسنده‌های هر كورس رديف نظامي، چون كه روشنفکر و چون كه مسئول، فصل اشتراک‌ها را پیدا کنند و یکدیگر را خیر بشناسند. چون كه اشکالی دارد جلاجل تين‌های یکدیگر شرکت کنند؟  این هم آوازي‌ها نمی‌افتد و مادام زمانی که این فهمید هم آوازي نیفتد این افکار و مبانيت‌ها به مقصد  شاگردانی  که  پرورش می‌دهند نقل مكان انجام خواهد شد. پستان این دودستگی‌ها و به مقصد رسمیت نشناختن طرفین كره زمين صیانت یکدیگر  متوجه ادبیات ناب ایرانی باریک و کسی باید قعود شود.

او در عرض تقریر انجام بده: زمانی که کسی می‌گوید به مقصد ادبیات روشنفکری معتقد هستم یعنی  خودم را حق می‌دانم و می‌گویم ادبیات منبرها شيوا و واضح و شعشعه باریک و غیر كره زمين منبرها تاریک باریک. زمانی که بگوییم به مقصد ادبیات مسئول معتقد هستیم یعنی بقیه  ضمانت نامه ندارند و این انجام خواهد شد اتفاقات. منبرها جلاجل کتاب «حافظدار هفت» (رمانی كره زمين سفيران مقام معظم رهبری به مقصد شیراز) روشنفکری و  این تقسیم‌بندی را هزیمت داده‌مام. راوی روشنفکر مسیحی باریک و توسط  نویسنده مسئول  قرابت دارد و  توسط او به مقصد پیوند مشترکی می‌رسد. این فهمید دغدغه منبرها بوده و جلاجل آن‌مكان آن را مطرح کرده‌مام.

اکبر صحرایی توسط تبیین این‌که تقسیم‌بندی ادبیات به مقصد روشنفکری و مسئول منافات ناسازگار دارد، گفت: این تقسیم‌بندی یعنی ادبیات روشنفکری توسط ادبیات مسئول جلاجل ناسازگاري باریک. فکر می‌کنم کسی که مسئول باریک روشنفکر هم هست و کسی‌ که روشنفکر باریک حقیقت را زودتر پیدا می‌کند و ضمانت نامه دارد. آرامش طلب وام گذاردن این حروف‌کشی‌ها كلاه خود سرخرگ مبانيت باریک. زمانی که این حروف‌کشی‌ها را اعمال می دهیم یعنی منبرها هستم و دیگری نیست. نمی‌خواهم بگویم باید نسبت به مقصد همه چیز بی‌خیال شد اما باید خیلی چیزها را درنظر گرفت. این‌که خودت را حق بدانی و دیگری را خير، باعث سوءتفاهم انجام خواهد شد. چادرپوش هزل گويي باریک كره زمين  این ديباچه‌ها كاربرد می‌کنیم و طرفین یکدیگر را به مقصد رسمیت نمی‌شناسند. ازچه؟ چون آسه اي و شکل درستی نیست.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *