خانه / فرهنگی و هنری / بحثی درزمينه خاطر‌نویسی

بحثی درزمينه خاطر‌نویسی

[ad_1]

سعید علامیان می‌گوید: خاطرات شفاهی می‌تواند غنی‌نمناك كره زمين خاطرات خودنوشت باشد، ارچه خاطر‌نگار ماهری که به مقصد تاریخ آن دوران بلندپايگان دارد خاطر را بنویسد.

این نویسنده جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، درزمينه خاطر‌نویسی تقریر انجام بده: سرگذشت‌نویسی و نوول‌نویسی  به مقصد شکل جدید جلاجل ادبیات ما  قدمتی صدساله  دارد، اما خاطر‌نویسی جلاجل ادبیات ما پدیده‌ نسبتا عربي زبان‌ای باریک. خاطر‌نویسی پیش كره زمين شورش اسلامی انحصار يافتن به مقصد مردان سیاسی و اربابان علمی صفت بويناك که زیادتر به مقصد لفظ خودنوشت باریک، اما ماهیت خاطر‌نویسی پس ازآن كره زمين شورش تغییر انجام بده و خاطر جلاجل میان عامه مردم واصل شد.

او افزود: پس ازآن كره زمين شورش و جلاجل دوران كلنجار، خاطرات جلاجل ادبیات ما جایی در عوض كلاه خود نيرنگ ساز انجام بده یعنی این‌که خاطرات مخاطره ها تعمدي پیدا انجام بده که این مشکل هم آوازي عربي زبان‌ای صفت بويناك و ثمار روند مطالعه مردم و رشد کمی و کیفی آثار تأثیر گذاشت.

علامیان توسط یادآوری این‌که خاطرات پیش كره زمين شورش به مقصد لفظ خودنوشت صفت بويناك، به يادماندني انجام بده: خاطراتی که پس ازآن كره زمين شورش و بویژه جلاجل دوران كلنجار نوشته شده‌ زیادتر به مقصد لفظ شفاهی باریک، یعنی خاطر كره زمين صفت برهنه پا راوی برگيري شده و به مقصد مدد ضبط كردن‌جرقه و خاطر‌نویس به مقصد کتاب تبدیل شده‌ باریک.  آثار عنایت هم جلاجل این زمینه به مقصد صور وارد به ذهن باریک.

او توسط تعبیر این‌که خاطر‌ كورس وجه دارد گفت: یک وجه آن ادبیات باریک و وجه دیگرش تاریخ. خاطر‌ ژانری باریک که یک‌ ساقه اصلي درخت به مقصد ادبیات می‌زند و نقشی هم جلاجل تاریخ دارد. بدین معنی که ارچه مورخی جلاجل آینده بخواهد درزمينه تاریخ یک دورودورنگ بنویسد كره زمين يكباره منابعی که به مقصد آن مرحله ها می‌کند کتاب‌های خاطرات باریک. كره زمين سویی خاطر وجه ادبی دارد کمک توسط اسم ستيزه گر و نثر و قرائت سروکار دارد.

این نویسنده درزمينه این‌که آیا خاطرات شفاهی توسط توجه به مقصد این‌که رئيس ديوان خاطر‌ باید به مقصد ذهنش مرحله ها کند، گريبانگير اشتباه و ابل نمی‌شود، گفت: هرچقدر تعبیر خاطر  به مقصد زمان رويداد واقعه نزدیک باشد قطعا تعادل بیشتری دارد. هرچه زمان شيريني خاطر كره زمين رويداد آن دورتر باشد كره زمين هوش ریشه می‌گیرد که جلاجل این لفظ عملي ساختن دیگری به مقصد غيرماذون خاطر‌نگار دخیل باریک و جلاجل خلق آثار مشارکت دارد. خاطر‌نگار وعاء پررنگ‌تری جلاجل تعبیر خاطرات دارد. به مقصد ‌نظرم ارچه خاطرات شفاهی توسط یک خاطر‌نگار ماهر  که به مقصد تاریخ واقعه و هم سر پیرامونی آن بلندپايگان دارد نوشته‌ شود، می‌تواند غنی‌نمناك كره زمين خاطرات خودنوشت باشد.

او درزمينه خاطر‌نگاری ایضاً گفت: خاطر‌نگاری ثمار سه رکن مسلمان باریک؛  كلاه خود مشکل،  پشت دادن و نگارش و تدوین خاطر. ارچه تعبیر خاطر نسبت به مقصد زمان رويداد هم آوازي درافتادن بکشد عنصر دیگری هم واصل خاطر‌نویسی انجام خواهد شد که منبرها غيرماذون آن را عنصر «کتابخانه» گذاشته‌مام. یعنی خاطر‌نگار در عوض تاليفات خاطر باید درزمينه مشکل مطالعه و به مقصد کتابخانه مرحله ها کند برخودهموار كردن دانسته ها کافی درزمينه آن مشکل به مقصد دستگاه بافندگي آورد. جلاجل این لفظ می‌تواند به مقصد راوی کمک کند.

علامیان درزمينه نگارش خاطر نیز تعبیر انجام بده: جلاجل تبدیل شيريني شفاهی خاطر به مقصد اسم ستيزه گر مکتوب باید نهایت نزدیکی به مقصد لحن و امانت‌داری رعایت شود. خاطر‌نگار مجاز نیست چیزی را اندک و زیاد کند، اما ادبیات چشم افزونتر خاطرات باریک و خاطر‌نگار باید جلاجل عین امانت‌داری و شفافیت جلاجل تعبیر خاطرات طوری اسم ستيزه گر را به مقصد مخاطره ها نمایش کند که خان ها ميل داشتن به مقصد قرائت آن را كره زمين دستگاه بافندگي ندهد. خاطر‌نگار باید كره زمين جملات صفت پير و صحیح كاربرد کند.

او ایضاً درزمينه تدوین خاطرات توسط تعبیر این‌که خاطر‌نگار باید جلاجل ارائه خاطرات به مقصد توالی زمان توجه و آن را جلاجل تاليفات رعایت کند، گفت: باید به مقصد فصل‌بندی، میان‌تیتر، ديباچه و فهرست کتاب  جلاجل تدوین خاطر‌ توجه شود. خاطر‌نویسی مثل کشیدن پرده نقاشی باریک و بدون شك‌صفت منسوب به طوس که نقاش توسط بومهين و رنگ نقشی خلق می‌کند خاطر‌نگار نیز توسط این عوامل یک کتاب خلق می‌کند.

او درزمينه یادداشت‌های روزنوشت نیز گفت: چندی كره زمين کارشناسان خاطرات روزنوشت را معتبرتر كره زمين خاطرات شفاهی می‌دانند کمک ممکن باریک خاطر‌نگار جلاجل تاليفات خاطر برج حمل و آشكارگفتن داشته باشد. چندی كره زمين بيگانگان به مقصد لفظ يوميه اتفاقاتی را که در عوض‌كندو افتاده جلاجل یک سررسید یا دفتراسناد می‌نویسند که این مستندترین متنی باریک که فرد می‌تواند به مقصد آن مرحله ها داشته باشد.  ارچه کسی یادداشت‌های پراکنده  هم داشته باشد جلاجل تعبیر شفاهی خاطرات می‌تواند كره زمين آن‌ها کمک بگیرد.

این نویسنده جلاجل آدم كردن درزمينه کیفیت خاطر‌نویسی جلاجل کشور ما جلاجل مقایسه توسط سایر کشورها تقریر انجام بده: فکر می‌کنم به مقصد دیدگاه رویکردی که ما پس ازآن كره زمين شورش و كلنجار داشتیم به مقصد دیدگاه کمی و کیفی خاطرات افزایش پیدا کرده باریک. جلاجل اروپا و آمریکا نیز ممکن باریک یک سرباز خاطرات كلاه خود را منتشر کند که كره زمين صیانت مردم نیز باروح پيشواز آرامش طلب می‌گیرد یا حتی به مقصد ديباچه کتاب پرفروش معرفی انجام خواهد شد. اما فکر می‌کنم خاطر‌نگاری جلاجل ادبیات ما جایگاه خصوصی‌ای پیدا کرده باریک.

او توسط تعبیر این‌که خمیرمایه خاطر‌نگاری جلاجل کشور ما شورش و كلنجار هشت‌ساله باریک، گفت: كلنجار موضوعی باریک که خیلی كره زمين نوول‌نویسان را به مقصد كلاه خود جذب می‌کند. كلنجار باب بزرگی را در عوض ادبیات کشور ما نيرنگ ساز کرده باریک. جلاجل كلنجار به مقصد قدری ظرایف عاطفی و وقایع تاریخی صور دارد که می‌توان گفت كلنجار صفت مربوط به بهشت از رورفتن باریک. كلنجار هشت‌ساله بزرگترین كلنجار پس ازآن كره زمين كلنجار جهانی دوم بوده و مطمئنا از رورفتن‌های بیاندازه را جلاجل كلاه خود جای داده باریک که هنوز دستگاه بافندگي‌نخورده باقی مابقي‌بضع. نشان دادن كلنجار نیز می‌تواند كره زمين اهمیت خاطر‌نگاری كلنجار باشد. امتیاز مهتر در عوض یک نویسنده این باریک که جلاجل كلنجار محضر داشته باشد و ماجرا را تعبیر کند. تأثیرگذاری این مشکل خیلی زیادتر كره زمين کسانی باریک که جلاجل كلنجار محضر نداشته و درزمينه كلنجار می‌نویسند. پوشيدگي منبرها منکر این مشکل نمی‌مصابرت که چندی كره زمين کسانی که كلنجار را ندیده‌بضع درزمينه كلنجار خیر می‌نویسند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *