خانه / علمی / مندرج بیشترین زلزله‌ها جلاجل 5 مدیر طی هفته ماضي

مندرج بیشترین زلزله‌ها جلاجل 5 مدیر طی هفته ماضي

[ad_1]

جلاجل هفته ماضي علاوه ثمار رخدادهای لرزه‌ای جلاجل مدیر‌های زخمي شدن رضوی و شمالی، مثال مندرج زلزله‌هایی جلاجل شهربان محبوبيت شهر تهران و مدیر‌های کرمان، هرمزگان و پارس بوده‌ایم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پس ازآن كره زمين زلزله 6 ریشتری شهربان شهر سفیدسنگ زخمي شدن رضوی مثال رخدادهای لرزه‌ای مختلف جلاجل زخمي شدن رضوی و ایضاً زخمي شدن شمالی هستیم. جلاجل هفته ماضي نیز این كورس مدیر زلزله‌های متعددی را هیبت کرده‌بضع علاوه ثمار آن زلزله‌های مهمی جلاجل مدیر‌های کرمان، پارس و هرمزگان به مقصد مندرج رسیده باریک. علاوه ثمار آن زلزله‌ای نیز جلاجل شهربان محبوبيت شهر تهران رخ داده باریک. 

شنبه 30 اردیبهشت

جلاجل این سنه جلاجل شهر بجنورد زخمي شدن شمالی زلزله‌ای three ریشتری جلاجل عمق eight کیلومتری رخ داد و پس ازآن كره زمين آن زلزله 2.2 ریشتری نیز به مقصد مندرج رسید. علاوه ثمار آن جلاجل سفید سنگ زلزله‌های 2.four و  1.1 رخ داد.

جلاجل شهرستان جاورسیان مدیر مرکزی زلزله 2.four، قوچان زخمي شدن رضوی زلزله 2.eight، علی پررونق مدیر گلستان زلزله 2.9، شهر رودبار گیلان 2 و شهر هفتگل مدیر خوزستان زلزله 2.three ریشتری به مقصد مندرج رسید.

جلاجل انبار الوم مدیر گلستان نیز زلزله three.1 ریشتری به مقصد مندرج رسید. کانون این زلزله که جلاجل عمق 12 کیلومتری باریک جلاجل 5 کیلومتری انبار الوم، 19 کیلومتری آق قلا و 24 کیلومتری سرخنکلاته مدیر  گلستان شرح احوال شد.

جلاجل این سنه ایضاً زلزله ریوش مدیر زخمي شدن رضوی توسط بزرگای four.6 ریشتر به مقصد مندرج رسید که جلاجل عمق 10 کیلومتری رخ داده باریک. کانون این زلزله جلاجل 15 کیلومتری ریوش، 38 کیلومتری خلیل‌پررونق و 39 کیلومتری کاشمر مدیر زخمي شدن رضوی بوده باریک.

جلاجل این شهربان ایضاً زلزله‌های 1.7 و 1.four ریشتری رخ داد.

جلاجل ساغند مدیر یزد زلزله 2.eight و قاضی مدیر زخمي شدن شمالی زلزله 2 ریشتر شرح احوال شده و ایضاً زلزله مهتر دیگری جلاجل درب صفت مربوط به بهشت مدیر کرمان توسط بزرگای three.1 شرح احوال شده که درعمق eight کیلومتری رخ داده و جلاجل کانون 26 کیلومتری درب صفت مربوط به بهشت، 41 کیلومتری شهرستان جبالبارز و 49 کیلومتری شهرستان راین مدیر کرمان رخ داده باریک.

یکشنبه 31 اردیبهشت

مهمترین رخدادهای لرزه‌ای این سنه زلزله مزدآوند مدیر زخمي شدن رضوی توسط بزرگای three.three ریشتر درعمق 6 کیلومتری و جلاجل کانون 33 کیلومتری مزدآوند، 40 کیلومتری سفید سنگ و 52 کیلومتری شهر نصرآباد مدیر زخمي شدن رضوی بوده باریک.

جلاجل این شهربان ایضاً كورس زلزله 1.four، كورس زلزله 1.eight و 2 ریشتری رخ داد، علاوه ثمار آن زلزله دیگری توسط بزرگای three.1 جلاجل عمق eight کیلومتری این شهربان به مقصد مندرج رسید. زلزله 2.four و 2.1 ریشتر كره زمين افزونتر رخدادهای لرزه‌ای مزدآوند مدیر زخمي شدن رضوی بشمار می‌رود. بزرگترین زلزله این شهربان four ریشتر جلاجل عمق 6 کیلومتری بوده باریک.

جلاجل شهر انارک شهر اصفهان زلزله 2.four، صالح‌پررونق مدیر زخمي شدن رضوی زلزله 2.1، ریوش مدیر زخمي شدن رضوی زلزله‌ای توسط بزرگای 1.6، چکنه مدیر زخمي شدن رضوی زلزله 2، شهرستان ایواوغلی آذربایجان غربی زلزله 2.four و شهر بهاباد مدیر یزد زلزله 2.three  ریشتری، هیبت شده باریک.

جلاجل شهر سفیدسنگ نیز كورس زلزله 2.7، 2.6 رخ داده باریک.

جلاجل وقت نما eight و 36 دقیقه سنه یکشنبه 31 اردیبهشت زلزله three.7 ریشتری جلاجل ریوش مدیر زخمي شدن رضوی به مقصد مندرج رسید. کانون این زلزله که جلاجل عمق 16 کیلومتری باریک، جلاجل 19 کیلومتری ریوش، 42 کیلومتری خلیل‌پررونق و 43 کیلومتری کاشمر مدیر زخمي شدن رضوی بوده باریک.

جلاجل شهر باشت کهگیلویه و بویراحمد زلزله 2.7، اسم دژبان گرمخان مدیر زخمي شدن شمالی زلزله 2.1، مورموری مدیر شهر ایلام زلزله 2.three، خلخال شهر اردبیل زلزله 2.three، شهرستان خانوک کرمان زلزله 2.5 و کهنوج مدیر کرمان زلزله 2.5 ریشتری به مقصد مندرج رسید. جزیره خارک شهرستان بوشهر نیز زلزله 2 ریشتری را هیبت کرده باریک.

جلاجل ینگی قلعه علیا مدیر زخمي شدن شمالی زلزله three.three ریشتر رخ داد. کانون این زلزله که جلاجل عمق 6 کیلومتری بوده جلاجل 28 کیلومتری ینگی قلعه علیا، 30 کیلومتری ناآشكار و 34 کیلومتری حصارگرمخان مدیر زخمي شدن شمالی شرح احوال شده باریک. جلاجل سنگان زخمي شدن رضوی زلزله 2.1 و شهرستان امیریه مدیر سمنان زلزله 2.7 ریشتری به مقصد مندرج رسید.

دوشنبه اولا خرداد

جلاجل این سنه جلاجل مدیر زخمي شدن رضوی مثال زلزله سنگان توسط بزرگای 2.1 ریشتر، جلاجل زخمي شدن شمالی زلزله 2.2 ریشتری شهر بجنورد و پیش قلعه زلزله 2.1 ریشتر و جلاجل ریوش زخمي شدن رضوی زلزله 1.eight ریشتری و زلزله 1.6 ریشتری جلاجل چاپشلو رخ داده باریک.

علاوه ثمار آن جلاجل سرخه سمنان زلزله 2.9، شهرستان بافق یزد زلزله 2.2، خواجه سرا آذربایجان شرقی زلزله 2.1، مهدی شهر سمنان زلزله 2.1 و صداي كلفت کرمان زلزله 2.four، رخ داده باریک.

جلاجل قیر مدیر پارس زلزله‌ای به مقصد بزرگای three ریشتر جلاجل عمق 5 کیلومتری رخ داده باریک. کانون این زلزله جلاجل three کیلومتری قیر، 19 کیلومتری شهرستان افزر و 24 کیلومتری دوزه مدیر پارس شرح احوال شده باریک.

جلاجل شهر فین مدیر هرمزگان نیز زلزله‌ای به مقصد بزرگای three.6 جلاجل عمق 12 کیلومتری به مقصد مندرج رسید. کانون این زلزله جلاجل 12 کیلومتری شهر فین، 51 کیلومتری شهر بندرعباس و 56 کیلومتری فارغان مدیر هرمزگان بوده باریک.

سه‌شنبه 2 خرداد

زمین‌لرزه‌های این سنه توسط زلزله‌های گوریه مدیر خوزستان توسط بزرگای 2.5 و 2.eight ریشتر ابتر شدن شد.

جلاجل شهر بندرعباس مدیر هرمزگان زلزله three.eight ریشتر جلاجل عمق 5 کیلومتری و جلاجل کانون 17 کیلومتری شهر بندرعباس، 37 کیلومتر قلعه قاضی و 39 کیلومتری جزیره شهرستان هرمز مدیر هرمزگان رخ داده باریک.

چهارشنبه three خرداد

جلاجل این سنه زلزله 2.eight ریشتری جلاجل مدیر گلستان رخ داده باریک. این زلزله جلاجل عمق 14 کیلومتری و جلاجل eight کیلومتری رامیان، 14 کیلومتری شروق دلند و 14 کیلومتری جنوب خاندوز مدیر گلستان شرح احوال شده باریک.

علاوه ثمار آن زلزله‌ای به مقصد بزرگای three.5 ریشتری جلاجل 12 کیلومتری شهر بروجرد مدیر لرستان به مقصد مندرج رسید. کانون این زلزله که جلاجل عمق 15 کیلومتری بوده، جلاجل 6 کیلومتری طبع ها روستای پلکان سفلی، 11 کیلومتری مغرب والامنشي پررونق و 12 کیلومتری مغرب بروجرود مدیر لرستان بوده باریک.

پنج‌شنبه four خرداد

جلاجل این سنه زلزله‌ای به مقصد بزرگای three.5 جلاجل دهدشت مدیر کهگیلویه و بویراحمد جلاجل عمق eight کیلومتری رخ داد و پس ازآن كره زمين آن زلزله‌هایی توسط بزرگای 2.2 جلاجل انبارالوم مدیر گلستان، كورس زلزله به مقصد بزرگای 2.four و 2.6 ریشتر جلاجل حسینیه مدیر خوزستان، 2 ریشتر جلاجل حاجی‌پررونق مدیر زخمي شدن جنوبی، 2.four ریشتر جلاجل فامنین مدیر همدان، 2 ریشتر جلاجل سلفچگان مدیر قم و 2.three ریشتر جلاجل اینچه برون مدیر گلستان رخ داده باریک.

جمعه four خرداد

جلاجل مدیر‌های زخمي شدن رضوی، شمالی و جنوبی زلزله‌های سنه جمعه 5 خرداد به مقصد این گزارش ها باریک:

شهر سفیدسنگ مدیر زخمي شدن رضوی توسط زلزله‌های 2.7، 2.1، 1.eight، 2.5، 1.four، 2،

مزدآوند مدیر زخمي شدن رضوی توسط زلزله‌ 2.7 ریشتری 

جلاجل محبوبيت شهر تهران نیز زلزله 1.four ریشتر جلاجل عمق 12 کیلومتری رخ داد. کانون این زلزله جلاجل 17 کیلومتری محبوبيت، 27 کیلومتری شهر آبسرد و 28 کیلومتری کیلان مدیر  شهر تهران شرح احوال شده باریک.

شهر فین هرمزگان توسط زلزله 2.6 و شوئیشه کردستان  توسط زلزله 2.1 لرزیدند.

جلاجل ریوش نیز زلزله three.three ریشتر جلاجل عمق 10 کیلومتری رخ داد. کانون آن جلاجل 15 کیلومتری ریوش، 38 کیلومتری خلیل پررونق و 39 کیلومتری کاشمر زخمي شدن رضوی بوده باریک.

جلاجل کوخرد مدیر هرمزگان نیز زلزله three.three ریشتر جلاجل عمق 10 کیلومتری به مقصد مندرج رسید. کانون آن جلاجل 52 کیلومتری کوخرد، 52 کیلومتری رویدر و  56 کیلومتری شهرستان بستک مدیر هرمزگان شرح احوال شده باریک. 

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *