خانه / علمی / كاشانه دوم مهندسان آینده؛ كره زمين ایده‌خاندان ها برخودهموار كردن واقعیت

كاشانه دوم مهندسان آینده؛ كره زمين ایده‌خاندان ها برخودهموار كردن واقعیت

[ad_1]

هر ساله توسط سرخرگ هفته منامه‌ها دانشگاه‌ها به مقصد کوشش می‌افتند برخودهموار كردن هر کدام توسط برگزاری دستور كار‌های متنوع گوی سبكبار كره زمين دیگری بربایند، امسال نیز توقف می‌رفت هفته منامه‌ها که جلاجل نهایی سنه آن آرامش طلب داریم، یک هفته خصوصی تعدادی آموزش عالی باشد. هفته‌ای که می‌توانست مثال رونمایی كره زمين منامه‌های جدید و ارائه امکانات توسط کیفیت‌نمناك به مقصد ساکنان منامه باشد، اما آنچه که جلاجل این هفته رخ داد به مقصد تاچند بازدید كره زمين منامه‌ها توسط مسئولین و يادآوري كردن یک بخشنامه توسط مسئولین مربوطه محصول شد و حكماً گفت و قرارهایی نیز كره زمين صیانت مسئولان دانشگاه‌ها به مقصد دانشجویان ساکن منامه‌ها داده شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، شاید جلاجل نگاه اولا زندگی خوابگاهی آن ميزان كريه به مقصد نگاه خشم آلود نیاید و حتی جذاب هم باشد، این‌که فارغ كره زمين شماری قید و بندهای عرفی، احكام و احكام توسط هم‌سالان كلاه خود جلاجل تباني باشی، شاید تعدادی یک فرد بالنتيجه نشاط‌ انگیز و فرصتی تعدادی هیبت مستقل‌كشته شدن باشد اما زندگی خوابگاهی همه‌ آن چیزی نیست که جلاجل نگاه خشم آلود اولا به مقصد اشاره با گوشه چشم می‌آید.

یقینا این فهمید یکی كره زمين فراگرفتن‌های اصلی هم تراز و هم سان صنفی دانشجویان باریک. فراگرفتن‌ای که جلاجل مرحله اي از زمان‌ای كره زمين زمان جلاجل محاق فراموشی آرامش طلب گرفت و اندک‌نمناك کسی متوجه این فهمید صفت بويناك که “منامه” كاشانه دوم دانشجویانی باریک که كره زمين مقام زندگی و خانواده كلاه خود پيرامون شده‌بضع و کیفیت این مراکز می‌تواند جلاجل هم تراز و هم سان مختلف زندگی این دانشجویان كره زمين يكباره کیفیت تحصیلی آن‌ها تاثیرگذار باشد. 

خبرنگار ایسنا به مقصد بهيمه ها هفته منامه‌ها و صوب آشنایی زیادتر توسط پیمان زندگی دانشجویی به مقصد یکی كره زمين منامه‌های دخترانه دانشگاه امیرکبیر رفت برخودهموار كردن كره زمين نزدیک زندگی خوابگاهی دانشجویان قدیمی ترین دانشگاه تکنیک کشور را به مقصد تصویر بکشد.

ارچه چون كه کمتر كره زمين یکسال كره زمين بازسازی و نوسازی منامه 152 ظرفیتی “مرادی” دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد اما همچنان مشکلات و کمبودهایی جلاجل این منامه‌ صور دارد که پیمان زندگی دانشجویان ساکن این منامه را كريه‌نمناك می‌کند.

جلاجل این زمینه “فاطمه” دانشجوی دورودورنگ کارشناسی لفافه مهندسی شیمی نداشتن استادي برقراری تباني مسئولان خوابگاهی توسط دانشجویان را مشکل اصلی اکثر دانشجویان جلاجل زندگی خوابگاهی می‌داند و جلاجل این اخبار به مقصد خبرنگار ایسنا می‌گوید: زندگی خوابگاهی ارچه جلاجل بهترین منامه‌ هم باشد به مقصد خودی كلاه خود سخت باریک و مشکلات خاص كلاه خود را دارد اما این پیمان زمانی دشوارتر انجام خواهد شد که مسئولان استادي واجب شده تعدادی برقراری تباني توسط دانشجویان را نداشته باشند که مع الاسف جلاجل اکثر منامه‌های کشور این تهي صور دارد و زندگی خوابگاهی را توسط نازخرامي‌های زیادی هم محفل کرده باریک.

اوی جلاجل اسم مورد مشکلات و کمبودهای منامه می‌گوید: ارچه بخواهیم مقایسه‌ای بین منامه‌های دانشگاه امیرکبیر كره زمين دیدگاه فضای فیزیکی و امکانات داشته باشیم به مقصد یقین می‌توان گفت این منامه پس ازآن كره زمين بازسازی که اسم باشليق ماضي لفظ گرفته کیفیت بهتری دارد، اما نکته بااستعداد این باریک که ارتقا كره زمين مسئولان تصور می‌کنند هزینه وزیر ها تعدادی منامه‌ها که مقام زندگی دانشجویان باریک نوعی هزینه اضافی به مقصد نمره می‌رود و جلاجل روال كلاه خود همين به مقصد نوعی ثمار كله دار دانشجویان منت می‌گذارند.

“نرگس” 21 ساله توسط تبیین این‌که كورس اسم باشليق باریک که جلاجل منامه اتراقگاه دارد، می‌گوید: توسط دیدن فضای منامه كره زمين پيرامون شاید چنین تصوری تعدادی همه پیش بیاید که زندگی خوابگاهی جذاب باریک؛ حتی خودم  هم جلاجل اوباشيگري فکر می‌کردم زندگی جلاجل منامه ممکن باریک جالب باشد اما این درك فرد تعدادی یک یا كورس سنه اولا پایدار باریک؛ پس ازآن که این مسأله تعدادی دانشجو مكان بیفتد که باید به مقصد‌صفت منسوب به طوس جدی جلاجل این محیط زندگی کند و حجره بسامان و غذای دردسترس جلاجل فضای باريتعالي كاشانه كلاه خود را فراموش کند، پیمان به مقصد باده بي درد خیلی كريه انجام خواهد شد.

 اوی جلاجل آدم كردن توسط تبیین اینکه دانشجویان پس ازآن كره زمين مدتی به مقصد سختی‌های زندگی خوابگاهی خو شبو ساختن می‌کنند،‌ می‌افزاید: روزهای اولا زندگی جلاجل محیط‌های جمعی و بلبله توسط کمترین امکانات برایم بسیار سخت صفت بويناك. بطوریکه زمانی فکر تغييرعقيده نیز به مقصد ذهنم خطور انجام بده، وقتی حوصله‌ هیچ چیزی را نداشته باشی، دستت بلبله باشد و بدتر كره زمين همه امتحان هم داشته باشی! آن وقت گذراني باریک که همه چیز دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي هم می‌دهد برخودهموار كردن توسط جمعناتمام وجودت بخواهی که چمدانت را ببندی و منامه را تعدادی مدتی شهرستان ترک کنی و توسط اولین کسی که می‌بینی وجع قلب کنی. 
 
این دانشجو توسط تبیین اینکه زندگی خوابگاهی دانشجویان را بسیار رساتر كردن نمناك و نمك شناس‌نمناك تربیت می‌کند،‌ آدم كردن می‌دهد: وقتی به مقصد كلاه خود و ماضي كلاه خود می‌اندیشم، متوجه می‌مصابرت هیچ‌گاه دختری نبودم که بتوانم منامه و زندگی مستقل را تحمل ناكردني و كلاه خود را سازمان کنم. شاید ارچه به مقصد منامه نمی‌آمدم هیچ‌گاه متوجه نمی‌شدم کارهایم را جلاجل كاشانه چون كه کسی برایم اعمال می‌دهد. اکنون درك می‌کنم جلاجل این بازه چندماهه زیاد كره زمين تاچند اسم باشليق بزرگتر شده‌مام و كره زمين این فهمید خرسندم.

این دانشجوی مهندسی نساجی یادآور می شود: احكام صبح را بگویم؛ وقتی بیدار می‌شوی به مقصد جای این‌که گوش به زنگ صبحانه دردسترس و مفصل باشی باید یک چایی خير آن ميزان عربي زبان و حكماً تاچند تکه نغن را جلاجل یک جمهور زیاد كره زمين هم اتاقی‌ها میل کنی وگاهی اوقات هم متحد شدن داری فرد باشی اما مجبوری جلاجل اتاقت توسط تاچند قومیت مختلف كله دار کنی. ليمو هم که هنگام ولادت نوم ورا می‌رسد گاه پیش می‌آید هم‌اتاقیت چراغ را شيوا کند و یا مربوط به سفر غذا عريض سازي کند.

“زهرا” دانشجوی ترم دوم کارشناسی هم که كره زمين زندگی جمعی و خوابگاهی كم توان شده باریک، می‌گوید: قبل كره زمين ورود به مقصد دانشگاه، خودمختاري كره زمين خانواده و زندگی توسط هم‌صحنه و سالان، تصوری رویایی كره زمين زندگی خوابگاهی جلاجل ذهنم ایجاد کرده صفت بويناك اما توسط ورود به مقصد دانشگاه و اتراقگاه جلاجل منامه توسط افرادی كره زمين فرهنگ‌ها، شخصیت‌های مختلف و زندگی جلاجل حجره‌های کوچک توسط باغ ها امکانات رفاهی و تفریحی، کافی صفت بويناك برخودهموار كردن همه آنچه را که جلاجل ذهنم داشتم به مقصد کلی كره زمين بین برود.

اوی می‌گوید: زمانی اوقات به مقصد فکر تبرئه به مقصد دانشگاه شهرم می‌افتم اما غيرماذون دانشگاه امیرکبیر تعدادی منبرها دلگرمی بزرگی باریک به دلیل اینکه تعدادی مهندس كشته شدن و فارغ التحصیل كشته شدن كره زمين این دانشگاه این مشقت‌ها را تحمل ناكردني کنم. حكماً آشوب ترم‌های بالاتر همیشه می‌گویند پس ازآن كره زمين مدتی به مقصد زندگی جلاجل این پیمان خو شبو ساختن می‌کنم، به مقصد طوری که جلاجل پایان دوران تحصیل مستثنا كشته شدن كره زمين آشوب و هم اتاقی‌ها غم بزرگی انجام خواهد شد.

این دانشجوی 20 ساله آدم كردن می ‌دهد: هماهنگ كشته شدن توسط سلایق گوناگون جلاجل فضای متراکم خوابگاهی کار بسیار دشواری باریک، اما توسط این صور شماری دانشجویان جلاجل بدون شك ترم اولا به مقصد پیمان خو شبو ساختن می‌کنند روحیه تشكيل‌پذیری و سازگاری بالایی دارند. 

 جای خالی ساحت جلاجل منامه “مرادی” امیرکبیر

“هدیه” یکی كره زمين دانشجویان اسم باشليق اولا دورودورنگ کارشناسی دانشگاه امیرکبیر كره زمين کمبود امکانات منامه “مرادی” این دانشگاه لغاز می کند و می گوید: ارچه چون كه سرانه هر دانشجو جلاجل این منامه جلاجل مقایسه توسط منامه های افزونتر تبيره باریک و سوئیت‌های منامه ظهور مناسبی دارد اما مع الاسف امکاناتی که جلاجل اختیار دانشجویان آرامش طلب داده انجام خواهد شد جوابگوی نیازها نیست. به طورمثال خوشایند صفت بويناك مکانی تعدادی هوای خوری به مقصد نوعی شهواني کشیدن دانشجویان جلاجل بيرون كره زمين حجره ها آرامش طلب می دادند برخودهموار كردن تعدادی تاچند دقیقه ای هم شده بیرون كره زمين حجره جلاجل هوای آزاد شهواني بکشیم. مع الاسف جلاجل این منامه حتی لباس های ما نیز فروغ لمعان خورشید را نمی‌بینند.

کیفیت نامناسب غذاهای خوابگاهی

این دانشجوی شهر اهل شهرستان اصفهان یادآور انجام خواهد شد: یکی افزونتر كره زمين مشکلات این منامه گروهي نظارت ثمار کیفیت غذاهای توزیع شده باریک. ارچه چون كه منبرها حساسیتی به مقصد این فهمید ندارم اما ارتقا كره زمين دانشجویان نمی‌توانند غذای منامه را كاربرد کنند و مجبور به مقصد آشپزی می‌شوند.

توقف كره زمين دانشگاه شهید امیرکبیر زیادتر صفت بويناك

یکی افزونتر كره زمين دانشجوی دورودورنگ کارشناسی منامه مرادی نیز می‌گوید: خوشبختانه مبنا دانشجویانی که جلاجل حجره‌های یک سوئیت زندگی می‌کنند همسايگي سایر منامه‌ها زیاد كره زمين ظرفیت نیست. اما توسط توجه به مقصد اینکه این مقام یک مجمع مسکونی بوده و تعدادی شغل رسمی خوابگاهی ساخته نشده باریک بنابراین دیوارها بسیار کاذب هستند و درخت سرو صدای بیرون واصل حجره‌ها انجام خواهد شد.

اوی آدم كردن می‌دهد: یکی كره زمين اقداماتی که آرامش طلب باریک جلاجل منامه ما لفظ بگیرد این باریک که سازمان منامه به مقصد دانشجویان رابط یا بدون شك شهردار وديعه شود. ما پرخيده این تصمیم هستیم به چه جهت که دانشجو مجال مهلت و هیبت کافی تعدادی سازمان منامه را ندارد این مسئولیت تراكم مضاعفی را به مقصد دانشجویان تحمیل می‌کند.

جای خالی شورای صنفی جلاجل منامه‌های امیرکبیر

این دانشجوی مهندسی الکترونیک در عرض كره زمين نيستي شورای صنفی جلاجل منامه‌های دانشگاه امیرکبیر لغاز می‌کند و می‌افزاید: ثمار ازاصل آیین نامه ابلاغی وزارت علوم،‌مسئولان دانشگاه‌ها مهلت هستند جلاجل تمامی واحدهای دانشگاهی كره زمين يكباره منامه‌ها انتخابات شورای صنفی برگزار کنند این جلاجل حالی باریک که مسئولان دانشگاه امیرکبیر كره زمين این امر خودداری می کنند و برخودهموار كردن کنون هیچ يك جهت خوابگاهی شورای صنفی  ندارد.

اوی یادآور انجام خواهد شد: فهمید افزونتر که دانشجویان خوابگای دانشگاه امیرکبیر را بسیار دلگیر انجام بده این باریک که برخلاف اسم باشليق‌های افزونتر هیچ مراسم و دستور كار‌ای كره زمين صیانت مسئولان دانشگاه به مقصد مناسبت هفته منامه‌ها برگزار نشد و این بی‌برنامگی اثر داغ كره زمين بی تفاوتی مسئولان وزارت علوم و بخصوص دانشگاه به مقصد فهمید منامه‌ها و مسایل صنفی دانشجویان خوابگاهی باریک.

نیازمند فضای شاد جلاجل منامه هستیم

یکی افزونتر كره زمين دانشجویان دورودورنگ کارشناسی اشارتاً لغاز كره زمين نيستي ساحت همچنين جلاجل منامه، می افزاید: درست باریک این منامه نسبت به مقصد ارتقا كره زمين منامه‌های افزونتر كره زمين نگاه خشم آلود امکانات رفاهی جلاجل حد نسبتا مطلوبی آرامش طلب دارد اما فضای خضرا و دلبازی تعدادی جو خوری نداریم ای کاش مسئولان باغ ها جلاجل جشن‌ها و اعیاد توسط فراخواني كره زمين رديف نظامي‌های موسیقی و فكاهه و امثال آن یک فضای شادی جلاجل منامه ایجاد می‌کردند برخودهموار كردن کمی روحیه بحرها‌ها بديل شود. جلاجل واقع توقف ما كره زمين دانشگاه امیرکبیر زیادتر صفت بويناك.
اوی در عرض تاکید می کند: پروردن رو شکر می‌کنم این منامه به مقصد نسبت جاهای افزونتر پیمان نیکویی دارد. دوستانم جلاجل منامه‌های افزونتر پیمان بسیار نامناسبی داشت. اما توسط صور این ما نیز هنوز جلاجل پیمان ایده خاندان ها و مقبول آرامش طلب نداریم. به طورمثال همال بارز آن این باریک که یک کتابخانه یا رياورزيدن غذاخوری و یا رياورزيدن ورزشی جلاجل منامه ما نیست به مقصد تبیین افزونتر همانطور که كره زمين اسمش مشخص باریک اینجا تعدادی نوم ساخته شده خير تعدادی زندگی دانشجویی.

به مقصد شرح احوال ایسنا، “منامه” مقام شغل رسمی دانشجویان باریک و به مقصد همین دلیل باید كارها جلاجل آن به مقصد نوع‌ای ارایه شود که دانشجو عاطل ایمنی و استشهادات کند. دانشجویان باید جلاجل منامه حمایت روحی و روانی داشته باشند. قطعا ارچه محیط منامه منبغي نباشد جلاجل کیفیت تحصیلی و روحی ايشان تأثیرگذار خواهد صفت بويناك.

ارچه چون كه ایده خاندان ها‌ترین منامه‌ها نیز غير نقصان و ایراد نیستند، اما دانشجویان مجبورند توسط جمعناتمام کمبودها و سختی‌ها یکی كره زمين متحد شدن داشتنی‌ترین خاطرات زندگی كلاه خود را جلاجل این مکان‌ها رقم بزنند. جایی که می‌توان زندگی گروهی، قوچ تشكيل پذیری، اجتماعی كشته شدن، كره زمين خودگذشتگی و مهربانی را جلاجل آن آموخت. چهاردیواری که ارتقا كره زمين دانشمندان، مدیران و سیاستمداران نیز جلاجل آن زمان حال گذرانده‌بضع.

بنابر اعلام وزارت علوم قريب یک میلیون دانشجو جلاجل منامه‌ها ساکن هستند. توجه به مقصد این بخش كره زمين زندگی معیشت دانشجویان باید یکی كره زمين بااستعداد‌ترین مسوليت‌های آموزش عالی جلاجل کشور باشد. به چه جهت که منوي ها آموزش و تربیت ثابت شدن نخواهد شد مگر اینکه دانشجو كره زمين نگاه خشم آلود شغل رسمی و معیشت تامین باشد.

امید باریک توسط تدابیر دولت و در عرض مسئولان آموزش عالی مشکل کمبود بي پروايي كردن که همين دلیل اصلی مشکلات منامه‌های فعلی به مقصد نمره می‌رود، رفع شود برخودهموار كردن دانشجویان جلاجل فضای مقبول تری بهترین و آلرژي زا ترین دوران زندگی كلاه خود را سپری کنند. 

انتهای پیام
 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *