خانه / فرهنگی و هنری / راه‌کارهای برخورد ولايت مكرم(ع) توسط طريقه ها‌های انحرافی

راه‌کارهای برخورد ولايت مكرم(ع) توسط طريقه ها‌های انحرافی

[ad_1]

«مأمون نمی‌حالی که مقام ولایت و امامت موهبتی باریک الهی و بستگی به مقصد کمی و زیادی اسم باشليق‌های حيات تازه يافتن ندارد. ولايت مكرم (ع) توسط حيات تازه يافتن کوتاه خویش جلاجل دورودورنگ‌ای که طريقه ها‌های مختلف اسلامی و غیراسلامی جلاجل حلول كننده رشد و نمو صفت بويناك و دانشمندان بزرگی جلاجل این دوران، زندگی می‌کردند وعلوم و فنون سایر ملت‌ها تعالی کرده، کتاب‌های زیادی به مقصد زبان عربی ترجمه و جلاجل معرض آرامش طلب گرفته صفت بويناك، اما توسط صور صحنه ناچیز واصل مناقشه‌های علمی شد و توسط سرمایه خدایی امامت که كره زمين سرچشمه ولایت مطلقه و اله ربانی مایه گرفته صفت بويناك، احکام اسلامی را مثل پدران و نياكان بزرگوارش گشايش داد، به مقصد تعلیم و هدايت بازدادن و به مقصد هم تراز و هم سان ارتقا جواب گفت.»

به مقصد شرح احوال ایسنا، انتهایی سنه كره زمين ماه ذی‌القعده اسم باشليق ۲۲۰ هجری قمری همزمان باریک توسط سالروز پردل وجرات بالنتيجه‌ترین ولايت شیعیان حاضربودن ولايت مكرم (ع)، این غنچه گلستان ولایت و عصمت گرچه کوتاه حيات تازه يافتن صفت بويناك ولی رنگ و بویش شامه روح‌ها را ثنايا‌مند ساخت. آثار فکری و روایاتی که كره زمين آن حاضربودن شيريني شده و مسائلی را که ولايت مكرم(ع) جواب كلام و کلماتی که كره زمين آن حاضربودن ثمار جای مابقي، مادام هميشه زینت‌ بخش صفحات تاریخ اسلام باریک. دوران حيات تازه يافتن آن ولايت قيد جوان مردانه ۲۵ اسم باشليق و دورودورنگ امامتش ۱۷ اسم باشليق بوده باریک.

ولايت مكرم (ع) جلاجل بدون شك خردسالی به مقصد امامت رسیدند و جلاجل نوجوانی، راه‌گشای گره‌های فکری بودند و بی‌ضرب ديده، دشوارترین پرسش‌ها را جواب می‌گفتند.

ولايت نهم شیعیان جلاجل اسم باشليق ۱۹۵ هجری جلاجل مدینه ولادت یافت. نامش محمد خنيدهنام به مقصد مكرم و تقی باریک. القاب دیگری مثل رضی و متقی نیز داشته، اما كره زمين بین القاب حاضربودن “تقی” كره زمين همه معروفتر باریک.

والده گرامی‌كندو «سبیکه» غيرماذون داشت؛ ولايت محمد تقی (ع) هنگام وفات پدرشان هشت ساله صفت بويناك. پشت بام كره زمين پردل وجرات روح گداز حاضربودن ولايت همداستاني علیه السلام جلاجل اواخر ماه تلخه اسم باشليق ۲۰۳ هجری مقام امامت به مقصد ابن حاضربودن جوادالأئمه (ع) تبرئه یافت.

 مأمون خلیفه عباسی که همچون سایر خلفای بنی‌عباس كره زمين تعالی معنوی و نفوذ باطنی امامان نجيب و گشايش فضایل ايشان جلاجل بین مردم هراس داشت، سعی انجام بده ولد الرضا(ع) را فروسو مراقبت خاص خویش آرامش طلب دهد. كره زمين اینجا صفت بويناك که مأمون نخستین کاری که انجام بده، دوطرفه خویش «مام‌الفضل» را به مقصد ازدواج حاضربودن ولايت مكرم (ع) درآورد، مادام مراقبی دایمی و كره زمين باطني خانه محقر، ثمار ولايت(ع) گمارده باشد. سختي‌های دائمی که ولايت مكرم (ع) كره زمين ناحیه این مأمور خانگی برده باریک، جلاجل تاریخ خنيدهنام باریک.

كره زمين طوق‌هایی که مأمون جلاجل باروح حاضربودن همداستاني (ع) به مقصد کار می‌عقد كردن، تشکیل مجالس مناقشه و مناظره صفت بويناك. مأمون و پس ازآن معتصم عباسی می‌خواستند كره زمين این راه – به مقصد گمان باطل كلاه خود – ولايت (ع) را جلاجل تنگنا آرامش طلب دهند. جلاجل باروح فرزندش ولايت مكرم (ع) نیز چنین روشی را به مقصد کار بستند. به مقصد اسم مورد که جلاجل يكم امامت هنوز سنی كره زمين حيات تازه يافتن ولايت مكرم (ع) نگذشته صفت بويناك. مأمون نمی‌حالی که مقام ولایت و امامت موهبتی باریک الهی و بستگی به مقصد کمی و زیادی اسم باشليق‌های حيات تازه يافتن ندارد. ولايت مكرم (ع) توسط حيات تازه يافتن کوتاه خویش جلاجل دورودورنگ‌ای که طريقه ها‌های مختلف اسلامی و غیراسلامی جلاجل حلول كننده رشد و نمو صفت بويناك و دانشمندان بزرگی جلاجل این دوران، زندگی می‌کردند وعلوم و فنون سایر ملت‌ها تعالی کرده، کتاب‌های زیادی به مقصد زبان عربی ترجمه و جلاجل معرض آرامش طلب گرفته صفت بويناك، اما توسط صور صحنه ناچیز واصل مناقشه‌های علمی شدند و توسط سرمایه خدایی امامت که كره زمين سرچشمه ولایت مطلقه و اله ربانی مایه گرفته صفت بويناك، احکام اسلامی را مثل پدران و نياكان بزرگوارش گشايش داد و به مقصد تعلیم و هدايت بازدادن و به مقصد هم تراز و هم سان ارتقا جواب گفت.

برخورد ولايت(ع) توسط طريقه ها‌های انحرافی

ولايت مكرم علیه السّلام جلاجل روبه رو طريقه ها‌هایی که جلاجل دوران آن حاضربودن صور داشتند، شیعیان كلاه خود را كره زمين این نگاه خشم آلود که این طريقه ها‌ها چون كه مواضعی جلاجل مقابل آنان به مقصد كلاه خود گرفته‌بضع راهنمایی می‌فرمودند. رسول جعفریان جلاجل کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ورقه ۴۹۰ جلاجل این به دفعات می‌نویسد:

شهرستان اهل حدیث: شهرستان اهل حدیث که مجسّمی نحله بوده و پروردن را جسم می‌پنداشتند. ولايت دربارۀ آنان به مقصد شیعیان می‌فرمود که اجازه ندارند خلف وعده هر کسی که پروردن را جسم می‌داند نماز گزارده و به مقصد او زکات بپردازند.

واقفیه: واقفه، یکی افزونتر كره زمين طريقه ها‌های موجود انشعابی كره زمين شیعه جلاجل زمان ولايت مكرم علیه السلام صفت بويناك که به مقصد لفظ مشکلی جلاجل مقابل شیعیان مطرح شده صفت بويناك. آنان کسانی بودند که پشت بام كره زمين پردل وجرات ولايت کاظم علیه السلام ثمار آن حاضربودن توقف کرده و امامت فرزندش علی پي موسی الرضا علیه السلام را نپذیرفتند. وقتی كره زمين ولايت دربارۀ صفت قرائت شده نماز خلف وعده كله دار واقفی مذهبان سوال شد، آن حاضربودن جلاجل جواب يابي، شیعیان كلاه خود را كره زمين این کار نهی کردند.

زیدیه: دشمنی زیدیه توسط امامیه و كنجدخوراك ايشان ثمار امامان علیهم السلام موجر موضع‌گیری نوشين ائمه جلاجل روبه رو ايشان شد؛ چنانکه جلاجل روایتی كره زمين ولايت مكرم علیه السلام واقفیه و زیدیه مصداق آیۀ: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَمامِلَةٌ نَاصِبَةٌ؛ خوانده شده و جلاجل ردیف ناصبی‌ها آرامش طلب گرفتند.

غلات: غلات نیز به دليل آن که جلاجل بدنام وزیر ها شیعه سهم بسزایی داشتند، باروح انزجارآميز امامان بودند. خطرساز اینها تعدادی شیعیان بسیار جدی صفت بويناك؛ به دلیل اینکه ايشان به مقصد غيرماذون امامان علیهم السلام روایاتی را جعل کرده و بدین ولی شیعیان را که پیرو ائمه علیهم السلام بودند به مقصد كژي می‌کشاندند. ولايت مكرم علیه السلام دربارۀ ابوالخطاب که كره زمين سران غلات صفت بويناك، فرمودند: لعنت پروردن ثمار ابوالخطاب و ياران او و کسانی که دربارۀ نفس ثمار او توقف کرده و یا تردید کنند. آنوقت ولايت به مقصد ابوالغمر، جعفر پي واقد و هاشم پي ابی‌هاشم اشارت انجام بده و پشت بام كره زمين تذکر دربارۀ ثنايا‌گیری ايشان كره زمين ائمه علیهم السلام به مقصد منظور ثنايا‌کشی كره زمين مردم، آنان را جلاجل ردیف ابو الخطاب دانستند؛ حتی جلاجل روایتی به مقصد اسحاق انباری فرمودند: كورس پريان كره زمين غلات به مقصد غيرماذون‌های ابوالمهری و ولد ابی الزرقاء- که كلاه خود را سخنگویان امامان علیهم السلام قلمداد می‌کردند- به مقصد هر طریقی هست باید کشته شوند. اسحاق نگرنده اجرای نحو ولايت صفت بويناك، ولی آن كورس كره زمين نحو ولايت آلات لهو شده و كلاه خود را كره زمين دید اسحاق مخفی کردند. دلیل این تصمیم ولايت، وعاء بسیار آلرژي زا آنان جلاجل شوك ترس دادن شیعیان ذکر شده باریک.

نحوه پردل وجرات ولايت مكرم(ع)

معتصم عباسی كره زمين رشک زیاد كره زمين حد توسط همیاری جعفر پس نشيني درامان و برادروار مام الفضل و كره زمين راه حیله و نیرنگ زمینه‌ای مهيا ساخت که مام الفضل را تحریک و به مقصد قتل ولايت مكرم مجبور نماید. معتصم یا جعفر سمی را جلاجل انگور تزریق کردند و تعدادی مام الفضل فرستادند و او نیز آن را جلاجل کاسه‌ای گذاشت و جلوی شريفه جوانش ولايت مكرم علیه السلام نهاد. زمانی که حاضربودن كره زمين آن انگور میل فرمودند، طولی نکشید که ولايت (ع) آثار سم خورده را عاطل فرمودند و ناچیز ناچیز وجع شدید برایشان عارض شد به مقصد سختی ایشان را رنجور ساخت جلاجل آن حلول كننده شريفه ولايت مكرم(ع) پشیمان شده و گریه می‌انجام بده. حاضربودن مكرم علیه السلام فرمودند: اکنون که مرا کشتی – این گریه‌ات افزونتر تعدادی چیست؟ به مقصد پروردن تعزيت دار به مقصد چنان تنگ راه و تنگدستی مبتلا می‌شوی که دايگي جاي دنج نباشد و به مقصد دردی مبتلا می‌شوی که علاج بخش ندارد و به مقصد بلایی مبتلا می‌شوی که پوشیده نماند.

ولايت مكرم(ع) را پشت بام كره زمين شهادتشان جلاجل بارگه قریش بغداد و خلف وعده گور مطهر كاكا ستم كشيده‌كندو حاضربودن موسی پي جعفر(ع) به مقصد خاک سپردند.

کوتاه توافق داشتن حيات تازه يافتن آن حاضربودن، موجر شد مادام زمینه توسعه دادن روابط توسط شیعیانش کمتر به مقصد صور آید. جلاجل عین حلول كننده، علاوه ثمار مطالبی که دربارۀ ياران و یا کتب ايشان كره زمين ولايت مكرم علیه السلام روایت شده، زیاد كره زمين ۲۲۰ حدیث نقل کرد هم تراز و هم سان مختلف اسلامی كره زمين آن حاضربودن جلاجل معرض ما آرامش طلب دارد. طبیعی باریک که جلاجل پیمان سیاسی آن سنه، مکتوبهای زیادی كره زمين دستگاه بافندگي رفته باشد و نیز گفتنی باریک که مبنا ۱۲۰ نفر، احادیث صادره كره زمين آن حاضربودن را روایت کرده‌بضع. شیخ طوسی ۱۱۳ پريان كره زمين راویان حدیث ولايت مكرم علیه السلام را برشمرده باریک. كره زمين این مقدار حدیث که كره زمين آن ولايت شيريني شده، می‌توان به مقصد عظمت علمی و تبخاله او ثمار هم تراز و هم سان فقهی، تفسیری و عقیدتی و نیز دعا و رازگويي پی سرما، چنان که جلاجل لابلای کلمات قصار، زیبایی که كره زمين آن حاضربودن ثمار جای مابقي و کمالات اخلاقی اوی به مقصد وضوح پيداشدن باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *