خانه / فرهنگی و هنری / سلطانی‌فر: آمادگی ایجاد ديسيپلين رتبه‌بندی و تشویق رسانه‌های مربوط به حوزه تندرستي را داریم

سلطانی‌فر: آمادگی ایجاد ديسيپلين رتبه‌بندی و تشویق رسانه‌های مربوط به حوزه تندرستي را داریم

[ad_1]

معاف امور مطبوعاتی و داده ها‌رسانی وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی گفت: انرژي يافتن تکنولوژی‌های جدید و شکل‌گیری فضاهای نوین رسانه‌ای‌، مزایای زیادی به مقصد هم نشين داشته اما ضایعاتی نیز جلاجل کنار كلاه خود داشته که باید به مقصد این آسیب‌ها جدی‌نمناك نگاه شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، محمد سلطانی‌فر جلاجل جشنواره «درودگويي» دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: جلاجل این راستا اعلام شده که تبلیغات و آگهی‌های مربوط به حوزه پزشکی و دارویی سوا ادراك پذير كردن زردتشتي كره زمين وزارت صحه ممنوع باریک و جلاجل لفظ تخطی توسط ايشان برخورد انجام خواهد شد. به مقصد عبارت افزونتر، محل بازگشت تایید دارو و کالاهای پزشکی احكام وزارت صحه باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد سایر اقدامات وزارت هدايت جلاجل مربوط به حوزه تندرستي گفت: وزارت هدايت آمادگی ایجاد لفافه فصل نامه‌نگاری تندرستي جلاجل هجا کاردانی و علمی کاربردی را دارد و این مشكل سازي را نیز اعلام کرده باریک.

سلطانی‌فر توسط تبیین اینکه وزارت هدايت موجودي باریک موضوع ها منتشر شده جلاجل فضای مجازی را به مقصد لفظ دائم رصد کند، گفت: ما می‌توانیم جلاجل مربوط به حوزه تندرستي این موضوع ها را رصد کنیم و شرح احوال آن را به مقصد وزارت صحه نقل مكان کنیم ولی محل بازگشت تایید یا رد موضوع ها، وزارت صحه باریک.

اوی افزود: در عرض آمادگی ایجاد ديسيپلين رتبه‌بندی و تشویق رسانه‌ها و نشریه‌های مربوط به حوزه تندرستي را نیز داریم.

معاف امور مطبوعاتی وزارت هدايت تقریر انجام بده: كره زمين زمانی که اینترنت و فضاهای وب شکل گرفت و پايين آمدن به مقصد اظهاروجود گذاشت،‌ همزباني جدیدی شکل گرفت و به مقصد عبارتی مخاطره ها دورودورنگ ماضي تبدیل به مقصد کاربر شد و اجمال مخاطره ها شکل گرفت.

به مقصد كلام اوی مخاطبی که برخودهموار كردن فوری پذیرنده صفت بويناك، به مقصد کاربر فعال و تولیدکننده محتوا تبدیل شد. به مقصد نوع‌ای که جلاجل پيوندها رسانه‌ای اخبار یک‌عجله را افزونتر نمی‌پذیرد و این یک شورش و تحول عظیم جلاجل مربوط به حوزه پيوندها باریک.

سلطانی‌فر توسط اشارت به مقصد آسیب‌شناسی این مشكل سازي ديباچه انجام بده: جلاجل فضایی که همه به مقصد تولیدکننده محتوا تبدیل شده‌بضع، خطراتی جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف ایجاد کرده و ضربه‌هایی که به مقصد مربوط به حوزه‌های تخصصی واصل می‌کند این باریک که نگاه‌های تخصصی به مقصد نگاه‌های درآمدها تبدیل شده و كره زمين عمق به مقصد مساحي كردن رسیده باریک به مقصد نوع‌ای که تفاوت بین موضوع بحث علمی و سطحی به مقصد سختی دیده انجام خواهد شد.

اوی آدم كردن داد: جلاجل این فضا هر کسی جلاجل مربوط به حوزه خوش خدمتي كردن هر چیزی که به مقصد فکرش می‌رسد را به مقصد ديباچه توصیه مطرح می‌کند،‌ به مقصد ديباچه همال جلاجل مربوط به حوزه تندرستي به مقصد محل بازگشت پزشکی تبدیل شده‌بضع و سوا نگاه تخصصی اشکال محتوا می‌کنند.

معاف امور مطبوعاتی وزارت هدايت توسط تبیین اینکه فردا مثال پدیده‌ای توسط غيرماذون ناپاکی و سرریز اطلاعاتی هستیم، گفت: دانسته ها ايمن سازي و نقیض باعث شده جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف دستخوش اغتشاش فکری باشیم که این نگاه آسیب‌شناسانه را شکل می‌دهد.

اوی توسط اشارت به مقصد اعمال تحقیقاتی جلاجل مربوط به حوزه‌های رسانه و پزشکی ديباچه انجام بده: اولین آسیب جدی این مبحث، فقدان محل بازگشت تخصصی و رسمی تعدادی هدایت کاربران و متقاضیان باریک. سه گوش جلاجل تلگرام،‌ ۷۵۰ هزار کانال توسط مخاطره ها فوق شکل گرفته که حجم بالایی كره زمين دیتاها و دانسته ها را جلاجل فضاهای مختلف اشکال می‌کند. حجم این دانسته ها نگرانی زیادی ایجاد می‌کند بخصوص جلاجل مربوط به حوزه‌های تندرستي و پزشکی، بنابراین فقدان کانال‌های پزشکی تخصصی و اشکال محتوای درست اولین ضعفی باریک که باید جلاجل رسانه و تندرستي باروح توجه آرامش طلب بگیرند.

سلطانی‌فر توسط تبیین اینکه جلاجل این مربوط به حوزه کار زیادی لفظ نگرفته باریک، جرم بخش به مقصد فعالین مربوط به حوزه تندرستي این سوال را مطرح انجام بده که آیا تاکنون كره زمين صیانت بازگشتن ذی‌صوت اعلام شده که کانالی رسمی و تخصصی تعدادی مربوط به حوزه پزشکی طراحی شود و آیا كره زمين ورود دانسته ها و شايعه غیر علمی و تخصصی به مقصد کانال‌ها و فضاهای مجازی گریز شده باریک؟

به مقصد كلام اوی زمانی که محل بازگشت رسمی تعدادی پخش شايعه تخصصی شکل بگیرد، مسئولیت‌هایی به مقصد كنار زدن آن ایجاد انجام خواهد شد. اولا اینکه باید به مقصد ديباچه یک محل بازگشت داده ها‌رسانی اشکال محتوای صحیح پزشکی داشته باشیم،‌ دوم مسئولیت رصد دائمی مربوط به حوزه‌ها و کانال‌های غیر رسمی و تخصصی را توسط کمک تیم‌های پزشکی و رسانه‌ای ثمار كفالت بگیریم. جلاجل محب تآميز پس ازآن باید شايعه درست را كره زمين ناصحیح پالایش کرده و به مقصد كنار زدن آن دانسته ها خطاكار دانستن و شایعه‌های غیر علمی را بازپروری و تنقیح کنیم.

معاف امور مطبوعاتی وزارت هدايت توسط تبیین اینکه جلاجل مربوط به حوزه رسانه‌های تخصصی اشکال محتوا خیلی جدی گرفته نشده باریک، گفت: فعالین مربوط به حوزه تندرستي برخودهموار كردن چون كه معیار تعدادی ایجاد این فضای علمی و اشکال محتوای پزشکی اقدام کرده‌بضع و برخودهموار كردن چون كه معیار توسط بررسی دانسته ها غلط جلاجل فضاهای مجازی جلاجل صوب تنقیح آن‌ها اقدام کرده‌بضع.

اوی توسط تبیین اینکه به موجب هیبت و آمار و ارقام هر کشور دارای ديسيپلين تندرستي قوی یک ديسيپلين داده ها‌رسانی قوی نیز دارد، تاکید انجام بده: جلاجل کشورهای پیشرفته پزشکی ديسيپلين‌های داده ها‌رسانی هم جلي بوده و این اثر داغ دهنده صور تباني مستقیم و تنگاتنگ بین رسانه و مربوط به حوزه پزشکی باریک.

معاف امور مطبوعاتی وزارت هدايت جلاجل پایان تاکید انجام بده: كره زمين زمانی که مربوط به حوزه داده ها‌رسانی و آموزش عمومی شده کار متخصصین خطیرتر شده باریک و باید به مقصد لفظ جدی‌نمناك جلاجل مربوط به حوزه کار تخصصی كلاه خود به مقصد تنقیح موضوع ها منتشر شده جلاجل مربوط به حوزه‌های داده ها‌رسانی بپردازند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *