خانه / فرهنگی و هنری / سیما ناموس پرور زیرابرو برداشته نمی‌خواهد

سیما ناموس پرور زیرابرو برداشته نمی‌خواهد

[ad_1]

اسماعیل میرفخرایی مجری و تحصیل‌کننده قدیمی تلویزیون که كره زمين منتقدان جدی عملکرد دستور كار‌سازی جلاجل تلویزیون و اجرای مجری‌های آن باریک می‌گوید علاوه ثمار این که مساحي كردن سلیقه مخاطبان هبوط پیدا کرده دستور كار‌سازی توسط علوم شرعي استاندارد هم افول پیدا کرده و همین اسم مكلف روی اجرای مجریان این رسانه نیز تاثیر منفی گذاشته باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، خبرآنلاین نوشت: شاید مخاطبان بالنتيجه تلویزیون عذار اسماعیل میرفخرایی تحصیل‌کننده و مجری قدیمی شرفه و سیما را به مقصد خاطره ها نیاورند اما حتما غيرماذون او را كره زمين ابوي و مادرهایشان که بیننده تاچند شبکه كليك‌نمره جلاجل هزل گويي شصت و حتی قبل كره زمين آن بودند شنیده‌بضع. میرفخرایی كره زمين اسم باشليق ۱۳۴۵ کارش را به مقصد ديباچه مجری و تحصیل‌کننده دستور كار‌های علمی، كلكسيون‌ای به مقصد غيرماذون دانايي جلاجل رادیو و تلویزیون يكم انجام بده؛ دستور كار‌ای که اولین دستور كار علمی تلویزیون کشورایران به مقصد شمار می‌آید.

او این روزها اما كره زمين تلویزیون و ايفا جلاجل آن مسافر گرفته و سه تار و کار دستور كار‌سازی جلاجل این رسانه را هم صحیح نمی‌داند. میرفخرایی معتقد باریک روال مجریان این روزهای تلویزیون حتی باروح ارتضاء یک جمهور رفاقت آميز یا مهمانی هم نیست چون كه برسد به مقصد آنتن هست تلویزیون که فعلاً اظهاروجود‌ای شده تعدادی داغ جا وام گذاردن مجری‌هایی که سوا هیچ تستی واصل دائم الخمر شرفه و سیما می‌شوند.

این روزها هم كره زمين گاف‌های مجریان تلویزیون جلاجل فضای مجازی و رسانه‌ها اندک نمی‌بینیم و نمی‌شنویم، همین مشکل باعث شد برخودهموار كردن به مقصد نشاني میرفخرایی برویم و درزمينه استاندارهای مجری‌گری محترمبي ادبانه و درست توسط او به مقصد گفت‌وگو بنشینیم.

جلاجل تاچند سنه ماضي برخورد نسنجیده مجری یک دستور كار تلویزیونی توسط مهمانش بیانات‌های زیادی را جلاجل رسانه‌ها و فضای مجازی جلاجل پی داشته، این دستگاه بافندگي يكدلي‌ها جلاجل شرفه و سیما تازگی ندارد و هرازگاهی مثال گاف‌های مجری‌های این رسانه هستیم. به مقصد نظرتان قواعدی که یک مجری باید به مقصد ايشان پایبند باشد جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل تلویزیون ما رعایت انجام خواهد شد؟

پیش كره زمين جواب به مقصد پرسش اصلی‌تان ذکر این نکته را واجب شده می‌دانم. منبرها جلاجل این باروح بخصوص نمی‌توانم نظری دهم چون تلویزیون کشورایران را مع الاسف به مقصد بغير بخش خبری‌اش که توسط جوشي شدن كنار زدن می‌کنم، آن هم به مقصد این دلیل که اشکالات تولیدی دارد. افزونتر دستور كار‌های شبکه‌های داخلی را خیلی کمتر كره زمين آن اندازه‌ای که باید نگاه می‌کنم. جلاجل واقع به مقصد بغير شماری دستور كار‌های علمی و شبکه مستند که دستور كار‌هایش كره زمين سایر شبکه‌ها مناسب‌نمناك باریک دستور كار‌های دیگری را نگاه نمی‌کنم. اما درزمينه ايفا و رعایت قواعد آن که سوال کردید باید بگویم مشکلی که پیدا شده متعلق به مقصد فردا و فوری نیست، ۴۰ اسم باشليق باریک که این معضل جلاجل زمینه ايفا صور دارد که ما ايشان را می‌بینیم اما مشکلات بزرگتر و عمیق‌نمناك پيوسته كاري به مقصد تحصیل‌کننده یک دستور كار باریک که روی مجری نیز تاثیر می‌گذارد.

این مشکلاتی که درزمينه‌كندو گفتید كره زمين چون كه منظری به مقصد تحصیل‌کننده یک دستور كار تلویزیونی پيوسته كاري انجام خواهد شد؟

یک تحصیل‌کننده باریک که تصمیم می‌گیرد چون كه دستور كار‌ای بسازد، مع الاسف علیرغم توسعه فنی شبکه‌ها و رادیو و تلویزیون تحصیل‌کنندگی و ساخت دستور كار جلاجل شرفه و سیما رو به مقصد افول رفته و به مقصد همین نسبت روی اجراها نیز تاثیر منفی گذاشته باریک. جلاجل این پیمان، دستور كار‌سازی استاندارد مشخصی ندارد و همه چیز به مقصد سلیقه شخصی دستور كار‌سازی برمی‌گردد که مجری را گلچين کرده باریک، افرادی که حتی توسط نگاه مدیران تلویزیون هم مجریان درخور اطفال، دايگي قبول و موجهی نیستند. این را هم به مقصد این دلیل می‌گویم که هر ماه تعدادی منبرها ۱۰۰ برخودهموار كردن ۱۵۰ سی‌دی که فیلم اجراست می فرستند برخودهموار كردن منبرها نگاه خشم آلود دهم. كره زمين نگاه خشم آلود منبرها همه‌كندو رد هستند و دلایل مختلفی هم تعدادی این اسم مكلف دارم. كره زمين میان این مبنا شاید ۲ یا ۳ نفر لیاقت اجرای یک دستور كار تلویزیونی را داشته باشند که به مقصد مدیران می‌گویم. اتفاقا آنهایی که كره زمين نگاه خشم آلود منبرها ویژگی‌ها و لیاقت این کار را دارند جلاجل جایی اسم ردي می‌شوند و افرادی که مثل فروشنده‌های تحمیل‌کننده زیادتر به مقصد كنار زدن بازاریابی هستند را به مقصد ديباچه مجری می‌پذیرند. به مقصد نظرم مساحي كردن سلیقه مدیرانی که این بيگانگان را تعدادی ايفا قبول می کنند كره زمين مساحي كردن عادت گرفته جامعه پایین‌نمناك باریک.

پشت بام جلاجل واقع برمی‌گردیم به مقصد بدون شك سوال اولا که اساسا ايفا جلاجل تلویزیون كره زمين آيين خاصی پیروی نمی‌کند. شما هم سليم النفس این اسم مكلف هستید، درست باریک؟

ارچه نخواهم حرفی ضربت ديده باشم که اصطلاحا روی جو باشد و به مقصد این سوال هم جواب دهم که آیا مجری نباید قواعدی را رعایت کند، باید بگویم مجری نماینده دستور كار و سازمانی باریک که دستور كار را برایش ايفا می‌کند. وقتی مجری بی‌شخصیت یا بی‌حيف وميل شدن باشد و كره زمين پيوندها محترمبي ادبانه‌ای که که حتی جلاجل یک مهمانی توسط محضر تاچند بزرگتر رعایت انجام خواهد شد پايين آمدن را فراتر می‌گذارد و یکباره توسط مهمانی که بزرگتر باریک خودمانی انجام خواهد شد و می‌گوید در حالت چطوره؟ و این شغل هامشاغل‌ها یا لودگی می‌کند و ریختش را بديل می‌کند، به طورمثال مردها زیرابرویشان را به مقصد صفت منسوب به طوس فاحشی برمی‌دارند، كره زمين نگاه خشم آلود هنجارهای اجتماعی حتی جلاجل جامعه فردا کشورایران هم رد باریک. منبرها نمی‌دانم این دوربین چون كه گرفتاری ایجاد می‌کند که بيگانگان می‌خواهند توسط حرکات نامانوس خودشان را به مقصد جامعه هدیه کنند.

كره زمين نگاه خشم آلود شما به مقصد چون كه دلیل این يكدلي می‌افتد؟

به مقصد نگاه خشم آلود منبرها این اسم مكلف تاچند دلیل می‌تواند داشته باشد، یکی اینکه زیادتر این بيگانگان چون جلاجل اظهاروجود‌های افزونتر پذیرفته نشدند توسط قیافه‌ها و شکل و شمایلی تصنعی روی ورقه تلویزیون ظهور می‌شوند. به چه دليل؟ چون به طورمثال نمی‌توانند بروند بهیار یا حتی پزشک نیکویی شوند. بنابراین چون معیاری هم جلاجل تلویزیون صور ندارد می‌آیند گوینده تلویزیون می‌شوند.

معیارهای گویندگی كره زمين قدیم برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده دستخوش به‌تمامی زیادی شده، شما به مقصد ديباچه تحصیل‌کننده و مجری قدیمی تلویزیون معیارهای گویندگی و ايفا جلاجل تلویزیون را چون كه مواردی می‌دانید؟

معیارهای گویندگی عبارتند كره زمين نسبت حماقت دادن زبان، صفت باسواد کافی تعدادی اجرای آن دستور كار، رعایت هنجارهای اجتماعی یعنی آنچه که جلاجل جامعه نیز ناپسند باریک و گروهي رعایت آن هنجارشکنی محسوب انجام خواهد شد، به طورمثال اینکه مجری جلاجل دستور كار‌ای مهمانش را به مقصد كار بي مزد بگیرد یا به مقصد او توهین کند. داخل هلالين هم این نکته را بگویم که شرفه و سیما مردمی را مستمع آرامش طلب می‌دهد که بيگانگان طبیعی و عادی جامعه هستند و حرکات نامانوس را نمی‌پذیرند. به مقصد عبارت جنون مردم آزاري‌نمناك باید بگویم ارتقا كره زمين مجریانی که امروزه توسط پررویی روی ورقه تلویزیون جمهوری اسلامی کشورایران هستند ارچه جلاجل یک مهمانی خانوادگی باشند كره زمين نگاه خشم آلود حاضران آدم‌های مردودی هستند. پشت بام رعایت هنجارهای اجتماعی جلاجل اظهاروجود ايفا تعدادی یک مجری بسیار ضروری باریک. عهده داري به مقصد مستمع و مهمان دستور كار هم مايه دیگری باریک که جلاجل زمینه ايفا باید رعایت شود.

یک مجری حق ندارد تعدادی محبوبیت دستور كار به مقصد یک فرد بیچاره‌ای که مهمان او شده اهانت کند. اما خیلی كره زمين مجریان دائم این کار را اعمال می‌دهند چون فکر می‌کنند توسط این رفتارها خودشیرینی می کنند. این مجریان تعلیمات ايفا ندیدند، ايشان باید بدانند تلویزیون خانه محقر خاله نیست، تلویزیون تعدادی یک جامعه باریک، آبروی یک ديسيپلين باریک اما این مجری‌ها توسط حرکات و رفتارهای شنیع‌كندو آبروی تلویزیون و ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران را می‌برند. مجری‌ها تلویزیون کشورایران مرغوبيت باریک كره زمين اجرای مجری‌های تلویزیون عزیز کیهان یاد بگیرند، مقایسه کنند بینند کدام یک كره زمين ايشان حرکات شنیعی که اینها اعمال می‌دهند را روی آنتن تلویزیون ايفا می‌کنند. شنیع هم هم معنا انجام خواهد شد توسط ملحد جامعه، یعتی ارچه ملحد جامعه منبرها به طورمثال توسط خالکوبی جلاجل روی پیشانی یا ابروی برداشته تعدادی مردان پرخيده باریک، منبرها هم نباید جلاجل تلویزیون این کار را اعمال دهم. تلویزیون پيوسته كاري به مقصد مخاطبان محافظه‌کار باریک.

چقدر كره زمين این مسائلی که درزمينه‌كندو درستكاري کردیم به مقصد بلد‌طلبی بيگانگان برمی‌گردد؟ مجری‌ای که خیلی نتوانسته تعدادی خوش خدمتي كردن به مقصد دیدگاه الفبايي‌ای موقعیتی دستگاه بافندگي و پايين آمدن کند شاید بدش نیاید هر تاچند هنگام ولادت یکبار توسط درست وزیر ها یک جابجایی بلد بیشتری تعدادی خوش خدمتي كردن خریداری کند و تعدادی اختصاصی کوتاهی هم که شده خوش خدمتي كردن را كله دار زبان‌ها بیاندازد. بلد طلبی جلاجل این قسم رفتارها چقدر دخیل باریک؟

خیلی زیاد، بی‌سلیقگی‌های بعضی كره زمين مخاطبان موجر انجام خواهد شد ارچه حتی یک موجود عجیب و غریب را هم جلاجل تلویزیون هر ليمو داغ جا دهند تعدادی مردم نگارستان شود. ما جلاجل ماضي مثالی داشتیم و می گفتیم اکر یک چوب كوچك را هر ليمو جلاجل تلویزیون بگذاریم مردم عشيق آن چوب كوچك می‌شوند، فعلاً هم همینطور باریک و چون سلیقه مردم درزمينه ايفا افول پیدا کرده باریک این يكدلي می‌افتد. همین انجام خواهد شد که مجری که به طورمثال زبانش هم می‌گیرد اما وقتی جلاجل تلویزیون راه می‌رود مردم فکر می‌کنند او یک آرتیست باریک او هم این توجه را به مقصد خوش خدمتي كردن می‌گیرد و خیال می‌کند یک شيرين كام جهانی شده باریک. جلاجل نتیجه حتی جلوی تحصیل کننده قلابی‌اش هم می‌ایستد.

به مقصد نظرم یکی كره زمين مواردی که می گویم جلاجل امتحان شفاهی مجریان باید رعایت شود اسم تاييد روانی باریک، اینکه مجری که آرامش طلب باریک آنتن تلویزیون را جلاجل اختیار بگیرد چقدر تندرستي روانی دارد. ارچه این كس تعدادی تبرئه محتوای دستور كار که می‌تواند فکاهی، دانايي یا خبری باشد می‌آید گلچين او درست باریک اما ارچه تعدادی فروش خوش خدمتي كردن می‌آید باید گفت این نظام ارباب رعيتي گران و عریض و طویل تعدادی فروش و شخصیت وام گذاردن به مقصد یک آدم بی‌شخصیت نیست.

به مقصد نگاه خشم آلود شما به چه دليل این يكدلي می‌افتد و بيگانگان جلاجل جایگاه خودشان آرامش طلب نمی‌گیرند؟

ما جلاجل دستور كار‌سازی تلویزیون تعدادی اینکه نگارستان مردم شویم پایین‌نمناك كره زمين مساحي كردن جامعه بيگانگان را به مقصد ديباچه مجری گلچين می‌کنیم. جلاجل حالی که مجری تلویزیون نمی‌گویم باید صد قدم بلکه كورس قدم كره زمين جامعه جلوتر باشد و حرفی تعدادی جامعه و مخاطبانش داشته باشد. ما یک مجری را جلاجل میان مردم می‌فرستیم و او كره زمين یک لات معمولی لاتی‌نمناك شغل هامشاغل می‌زند. پس ازآن هم که كره زمين او می‌پرسیم به چه دليل می‌گوید می‌خواهم دستور كار نگارستان شود، اما توسط لات بازی و لودگی و نامسلح وزیر ها دیگران که نمی‌شود نگارستان شد.

منبرها كره زمين کسانی که به مقصد ديباچه مجری روی آنتن تلویزیون می‌روند این صفت پايمرد را دارم، فرض کنید به مقصد یک مهمانی توسط محضر تاچند فرد بزرگتر یا مراسم خواستگاری‌تان واصل شدید، رفتارتان روی ورقه تلویزیون شبيه آن مهمانی باشد، حيا و حیا داشته باشید و توت فرنگي نگه دارید.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *