خانه / فرهنگی و هنری / شهری که باروح هجوم دستگاه بتون ساز باریک رویداد آسه اي نمی شود

شهری که باروح هجوم دستگاه بتون ساز باریک رویداد آسه اي نمی شود

[ad_1]

تباني میان اقتصاد به مقصد ديباچه یک پس ازآن آماری خشک كره زمين زندگی جامعه توسط فرهنگ و كمال به مقصد ديباچه پس ازآن رقيق، شاید كريه و سخت باشد، اما اقتصاد فرهنگ و كمال مشکل بااستعداد و اساسی فردا مدني به مقصد شمار می‌آید. چراکه جلاجل تباني میان اقتصاد توسط فرهنگ و كمال، اشکال، ستانده و بستانکار، اشتهازا و عایدی کالاهای فرهنگی مطرح نمی‌شود، هرچند که این وطن اختيار كردن بااستعداد هستند، اما مايه به مقصد شمار نمی‌آیند.

به مقصد شرح احوال خبرنگار ایسنا، تقاضای فرهنگی، دسترسی و تجريد پیشنهاد فرهنگی و ترجیح مصرفی جامعه، وطن اختيار كردن بااستعداد نمناك و اولویت دار چنین اقتصادی به مقصد شمار می‌آیند، كره زمين صیانت افزونتر جلاجل مباحث توسعه ای جلاجل کشور و جامعه، توسعه فرهنگی یک مايه اساسی باریک که اقتصاد فرهنگ و كمال به مقصد ديباچه یکی كره زمين بسترسازهای این توسعه عمل می کند.

کالاهای فرهنگی عمدتا کالاهای هویتی هستند

محمدجواد عیدی- رییس دائم الخمر فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرستان اصفهان معتقد باریک؛ اقتصاد فرهنگ و كمال یک درآمد پایدار كره زمين طریق کالاهای هویتی باریک و توسط چنین اقتصادی باریک که می‌توان كلاه خود را جهانی انجام بده، چراکه کالاهای فرهنگی عموما کالاهای هویتی بوده و توسط شاخص زیست پذیری انسانی نیز هم‌خوانی دارد و کالایی مثل سینما، صنایع دستی، تعطيل كرد و … که دارای شاخص زیست پذیری و انسانی هستند اقتصاد فرهنگی هنری محسوب می شوند.

او یکی كره زمين نيت ها فرآیند جهانی كشته شدن را تبدیل ظرفیت بومی به مقصد امری جهانی می‌داند، هدفی که به مقصد کمک اقتصاد كمال می‌تواند ثابت شدن شود. این همزباني نیازمند ارتباط داشتن بازارگه اولیه به مقصد بازارگه ثانویه باریک و این مشکل موجب انجام خواهد شد برخودهموار كردن مولد، سلایق مخاطبش را ببیند و چشم نواز توسط نگرش او، هنری را بسازد جلاجل نتیجه خلاقیت‌های هنری ارتقا پیدا کرده و افزونتر توسط فرآیندی مواجه نمی‌شویم که 400 اسم باشليق سوا دلیل شکل گرفته باشد این جلاجل حالی باریک که صفویه توسط اقتضائات زمانی و مکانی كلاه خود اقتصاد كمال را شکل داد و ايشان نتوانستند سيكل بازارگه اولیه و ثانویه را درست تکمیل کنند.

کشورآلمان به چه طريق خلاقیت فرهنگی را به مقصد جامعه اش تزریق انجام بده؟

این استاد دانشگاه فرهنگ و كمال شهرستان اصفهان، آمارهایی كره زمين کشور کشورآلمان ارائه می‌کند “آالمان 55 میلیارد یورو درآمد احتمالاً كره زمين صنعت خودرو سازی دارد این جلاجل حالی باریک که درآمد اقتصاد خلاقه یعنی اقتصاد فرهنگ و كمال آن 66 میلیارد یورو باریک، جالب این باریک که كره زمين این طریق خير اقلیم را كره زمين دستگاه بافندگي می دهد، خير ناپاکی ایجاد می کند و خير ثمار ازاصل آن مجبور می شود در عوض حاصل کردن درآمد فضا را كره زمين بین ببرد و شهر فروشی کند و كره زمين همه بااستعداد نمناك خلاقیت فرهنگی را جلاجل جامعه تزریق می کند. ایضاً آمریکا كره زمين این طریق 869 میلیارد دلار درآمدزایی دارد و شاخص‌های پایداری كلاه خود را این نوع تقویت می‌کند.”

او براین باور باریک که اجاره دهنده هنری اخبار ای بین مولد اجاره دهنده و مخاطره ها اجاره دهنده باریک. ارچه مخاطره ها اجاره دهنده را كره زمين اجاره دهنده بگیرید شيرين كام، سوا تباني، خلق می کند و انگیزه و انگیزش را نمی شناسد.

عیدی تاکید دارد که شهرستان اصفهان جلاجل مربوط به حوزه‌های تعطيل كرد، سینما، نگارگری، نقاشی و هر فراگرفتن‌ای كره زمين كمال قابلیت دارد، احكام کافی باریک که این قابلیت‌ها به مقصد روندهای جهانی متصل شوند. باید تسهیل‌گری لفظ بگیرد که مولدهای اجاره دهنده جلاجل شهرستان اصفهان بتوانند بازارهای اولیه كلاه خود را به مقصد بازارگه ثانویه متصل کنند. 

میان رویداد و دستور كار تفکیک قائل شویم

زمانی که كره زمين او جلاجل باروح برگزاری جشنواره و رویداد سوال انجام خواهد شد سعی دارد که بین رویداد و دستور كار تفاوت قائل شود و به مقصد همین خاطره ها معتقد باریک؛ رویداد كره زمين نگاه خشم آلود منبرها یعنی چیزی که جلاجل رختخواب جامعه مدنی شکل می‌گیرد. دستور كار چیزی باریک که كره زمين مقامی یا ارگانی مطرح می شود. یک دستور كار می تواند قابلیت رویداد كشته شدن داشته باشد به مقصد شرط این که كلاه خود مربوط به حوزه های مدنی آن را شکل دهد. 

سیستم شهرسازی جلاجل خلق رویداد بااستعداد باریک

رییس دائم الخمر فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهردای شهرستان اصفهان همچنانی که میان رویداد و دستور كار تفکیک قائل انجام خواهد شد كره زمين یک عرض اساسی جلاجل باروح شهرهای رویداد آسه اي می‌گوید: عرض اصلی این باریک که جلاجل شهرهایی باید توقف رویداد داشت که آغوششان به مقصد دیدگاه کالبدی همچنين باشد. در عوض شکل گیری رویداد نمی شود یک شهر را باروح هجوم دستگاه بتون ساز آرامش طلب دهیم و توقف داشته باشیم جلاجل لایه هایش رویداد شکل بگیرد. مثل مرکز كره ارض شكل که گرچه جلاجل مرکز شهر واقع شده، ولی نمی تواند مردم را به مقصد كلاه خود جذب کند، ارچه بتوانیم جلاجل سیستم شهرسازی مكان بیندازیم که طراحی شهری و قسم شهرسازی جلاجل خلق رویدادها بسیار كاستن باریک، آنك خرجیهای فرهنگ سازی کاهش پیدا خواهد انجام بده و اقتصاد شهری فروغ می‌گیرد.

چهارباغ؛ آسه اي رویدادپذیر 

عیدی در عوض مثال یک آسه اي رویداد پذیر كره زمين چهارباغ غيرماذون می‌سرما، چهارباغی که به مقصد گفت او هنگام ساخت بیرون كره زمين شهر بوده، اما هنگام ولادت ترس دادن پشتش شهرستان اندیشه به مقصد کار گرفته شده باریک. او می‌گوید:ساخت چهارباغ توسط شمار و کتاب بوده و به مقصد همین دلیل باریک که پس ازآن كره زمين ۴۰۰ اسم باشليق به ستوه آمدن فقرات شهرستان اصفهان انجام خواهد شد، هر تفکری آن را ساخته ثمار روی آن فکر و به مقصد این ولی به مقصد توسعه پایدار شهری کمک کرده، توسط ساخت این آسه اي و پل الله وردی خان فروغ به مقصد بخش جنوبی زاینده رود تزریق شده باریک و میل توسعه شهری پشت بام كره زمين 400 اسم باشليق را به مقصد سمت جنوب کشانده باریک.

او فضای کالبدی خیابان چهارباغ را تشریح و اینگونه تعبیر می‌کند که “مگر انجام خواهد شد شما كره زمين چهارباغ خیزاب کنید و میل به مقصد مکث نداشته باشید، طراحی چهارباغ به مقصد جمعناتمام طبقه ها اجتماعی مجال مهلت دیده و شنیده كشته شدن داده باریک به مقصد ديباچه همال جلاجل این آسه اي جشن گل و پيمان پاشان برپا می شده و مردم را به مقصد كلاه خود جذب می کرده باریک. فضای کالبدی باید جوری ساخته شود که پهلو آن در عوض ایجاد رویداد همچنين باشد همسايگي میدان وعاء كره ارض که لایه های پنهانی دارد و توسط هر شهر بار دیدن قابلیت قرائت جدیدی پیدا می‌کند.”

عیدی براین باور باریک که، “شهری که آغوشش در عوض شکل گیری رویداد همچنين نباشد باید هزینه در عوض دستور كار های مختلف بپردازد برخودهموار كردن مردم پيرامون یکدیگر جمعيت شوند چون جایی در عوض این که مردم كلاه خود همدیگر را جلاجل آن پیدا کنند صور ندارد.”

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *