خانه / علمی / فضای امنیتی جلاجل دانشگاه بهشتی نداریم/ميل داشتن به مقصد انواع فعالیت‌های دانشجویی کاهش یافته باریک

فضای امنیتی جلاجل دانشگاه بهشتی نداریم/ميل داشتن به مقصد انواع فعالیت‌های دانشجویی کاهش یافته باریک

[ad_1]

معاف فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی فضای دانشجویی این دانشگاه را بسیار مفرح و توسط نشاط توصیف انجام بده و گفت: خوشبختانه این دانشگاه هیچ دانشجوی امنیتی یا توقيف شده ندارد و ارچه جلاجل مواردی نیز دانشجویان دستخوش مشکل شده‌بضع، مسئولان دانشگاه هم سر ايشان را توسط جدیت پیگیری کرده‌بضع.

دکتر اصغر واعظی جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار ایسنا، طي اعلام این موضوع بحث به مقصد تبیین بااستعداد‌ترین دستور كار‌ها و اولویت‌های فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی جلاجل اسم باشليق 97 اشارت انجام بده و افزود: اجرای دستور كار‌های فرهنگی جلاجل دانشگاه جنبه‌های مختلفی دارد، حسب معمول یک بُعد كره زمين فعالیت‌ها، وظایفی باریک که توسط بدي ها فرهنگی جلاجل دانشگاه اعمال انجام خواهد شد. كره زمين يكباره ايشان می توان به مقصد برگزاری جشن دانايي‌آموختگی فارغ‌التحصیلان اشارت انجام بده، اما بخش دیگری نیز كره زمين فعالیت‌های فرهنگی توسط كلاه خود دانشجویان و توسط مهيا نمايش دادن بسترهای واجب شده و حمایت كره زمين صیانت بدي ها فرهنگی لفظ می‌گیرد که فعالیت‌ جلاجل تشکل‌های دانشجویی، کانون‌های مختلف و غیره… كره زمين يكباره این قسم فعالیت‌ها باریک.

اوی جلاجل آدم كردن تاکید انجام بده: اعمال فعالیت‌های فرهنگی كره زمين جمعناتمام جنبه‌ها و ابعاد امری بسیار بااستعداد باریک و ما مبارزه می‌کنیم دانشجویان جلاجل کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به مقصد کارهای فرهنگی نیز به مقصد ديباچه یک فعالیت فوق دستور كار دانشجویی توجه کنند برخودهموار كردن زبري‌های فرهنگی و اجتماعی واجب شده در عوض اعمال فعالیت‌های تیمی و یادگیری زبري‌های ارتباطی یاد بگیرند.

كورس بخش بااستعداد فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه بهشتی

معاف فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی اعمال فعالیت‌های فرهنگی توسط این بدي ها را به مقصد كورس بخش مختلف تقسیم‌بندی انجام بده و افزود: بخشی كره زمين این فعالیت‌ها که كره زمين آن می‌توان به مقصد ديباچه “فعالیت‌های معمرين” نیز یاد انجام بده، اقداماتی باریک که جلاجل دانشگاه‌ اعمال می‌دهیم و كره زمين يكباره اینکه می‌توان ثمار رویکرد (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره…) دانشجویان تاثیر واحد وزن معادل ایجاد کنیم، اما جلاجل بخش دیگری كره زمين فعالیت‌ها ممکن باریک نتوان ديباچه آن را فعالیت‌های صرفا معمرين گذاشت، می‌توان فضاهای مفرح دانشجویی نظیر برگزاری اردوهای دانشجویی (سیاحتی، زیارتی و غیره…)  را برپا انجام بده و جلاجل این قسم فعالیت‌ها مبارزه می‌کنیم دانشجویان جلاجل انواع مسابقات، کارهای فرهنگی و سرگرمی فعال باشند.

چارچوبه کلی اردوهای دانشجویی

دکتر واعظی ایضاً به مقصد کیفیت برگزاری اردوهای دانشجویی جلاجل دانشگاه شهید بهشتی اشارت و به يادماندني انجام بده: برگزاری اردوهای دانشجویی به موجب یک چارچوبه و زننده تعریف شده و ابلاغی كره زمين صیانت وزارت علوم برگزار انجام خواهد شد، به طورمثال ارچه دانشجویان بخواهند اردوهای علمی بروند، این اردوها می‌توانند به مقصد لفظ مختلط برگزار شود مشروط ثمار اینکه استاد مربوطه جلاجل این قسم اردوها دانشجویان را همراهی کند ولی اردوهایی که كره زمين یک دوال زیادتر باریک و دانشجویان جلاجل این لشكرگاه به مقصد سفرهای زیارتی و سیاحتی می‌روند به موجب آئین‌نامه ابلاغی باید دانشجویان دوطرفه و پس نشيني هيئت و نجوم كره زمين هم سفيران کنند.

اوی جلاجل آدم كردن تاکید انجام بده: هر قسم اردویی که جلاجل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود، اوباشيگري باید جلاجل شورای فرهنگی دانشگاه تصویب شود برخودهموار كردن جلاجل نهایت جلاجل چارچوبه آئین‌نامه ابلاغی ايفا انجام خواهد شد، بنابراین دانشگاه جلاجل این زمینه تصمیم ‌گیرنده نیست.

توجه جدی به مقصد برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی جلاجل اسم باشليق جاری

معاف فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی ایضاً ثمار هرآينگي برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی جلاجل این دانشگاه اشارت انجام بده و گفت: توسط توجه به مقصد اینکه بنده قريب یک اسم باشليق جلاجل بدي ها فرهنگی دانشگاه محضر دارم، یک سری اولویت‌ها و دستور كار‌هایی صور داشت که جلاجل این اختصاصی درگیر اجرای این دستور كار‌ها شدم، به مقصد همین دلیل جلاجل سالی که گذشت ما کمتر به مقصد مناقشه راه اندازی کرسی‌های آزاداندیشی جلاجل دانشگاه پرداختیم، اما امیدوار هستیم اجرای این دستور كار به مقصد ديباچه یکی كره زمين اولویت‌های اساسی بدي ها فرهنگی جلاجل اسم باشليق جاری آرامش طلب بگیرد.

دکتر واعظی یادآور شد: یک بخش اساسی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی جلاجل دانشگاه این باریک که تشکل‌های دانشجویی که جلاجل این زمینه فعال هستند و ما نیز تعامل بسیار پسندیده و نزدیکی توسط این تشکل‌ها داریم، سعی کنیم جلاجل جلساتی که برگزار می‌کنیم آن‌ها را جلاجل اجرای این دستور كار ترغیب‌نمناك کنیم. حكماً تين‌های علمی نیز می‌توانند توسط توجه به مقصد لفافه‌ها و مهارت‌های كلاه خود جلاجل این زمینه فعال عمل کنند، یعنی اجرای این دستور كار اقدامی باریک که باید همه‌ جانبه كره زمين صیانت مسئولان و تنه دانشجویی بسترسازی‌های واجب شده در عوض اجرای این دستور كار لفظ بگیرد.

توسط هیچ زردتشتي برگزاری مناظرات اختلاط كردن نکردیم

دکتر واعظی توسط تاکید ثمار اینکه دانشگاه شهید بهشتی هیچ مخالفتی توسط برگزاری مناظرات و فراخواني كره زمين شخصیت‌های علمی – سیاسی نکرده و به مقصد جمعناتمام بايسته‌ها جواب واحد وزن معادل داده‌ایم، افزود: جلاجل حلول كننده موجودي فراخواني كره زمين زبدگان و شخصیت‌ها كره زمين صیانت تشکل‌های دانشجویی لفظ می‌گیرد و تاکنون هیچ مخالفتی توسط زردتشتي برگزاری این مناظرات نداشتیم و حتی كره زمين آن پيشواز نیز می‌کنیم، اما معتقد هستم ارچه مسئولیت برگزاری این قسم دستور كار‌ها به مقصد دانشجویان واگذار شود، توسط مقبولیت بیشتری هم محفل خواهد صفت بويناك.

دلایل ناامیدی و رخوت دانشجویان

اوی جلاجل اسم مورد حاکم توافق داشتن فضای رخوت و ناامیدی جلاجل بین دانشجویان در عوض برگزاری انواع دستور كار‌ها جلاجل دانشگاه‌ها نیز اظهارکرد: باآنكه ما جلاجل اسم مورد فعالیت‌های دانشجویان جلاجل محیط دانشگاه‌ها درستكاري می‌کنیم، اما نمی‌توانیم دانشجو و دانشگاه را یک موسسه و نهاد کاملا مستقل كره زمين آنچه که جلاجل کل کشور يكدلي می‌افتد بدانیم، به مقصد هر حلول كننده جلاجل کشور یکسری مشکلاتی صور دارد که شکل بارز آن مشکلات اقتصادی و آینده شغلی دانشجویان به مقصد نمره می‌رود که طبیعتا این هم سر روی رویکرد دانشجویان تاثیر منفی خواهد گذاشت، بنابراین بخشی كره زمين این قسم ناامیدی دانشجویان به مقصد هم سر بیرون كره زمين دانشگاه برمی‌گردد.

باید به مقصد دانشجویان اعتماد کنیم

دکتر واعظی آدم كردن داد: واقعیت امر جلاجل باروح شیوع فضای رخوت و سستی جلاجل بین دانشجویان نیز كره زمين فضای دانشگاه و قسم عملکرد آن‌ها نشأت می‌گیرد. به موجب هیبت‌ای که جلاجل مربوط به حوزه بدي ها فرهنگی دانشگاه به مقصد دستگاه بافندگي آوردم، معتقدم باید به مقصد دانشجویان بها بدهیم و به مقصد آن‌ها اعتماد کنیم برخودهموار كردن دانشجویان به مقصد این باور قلبی برسند که مسئولان دانشگاه جلاجل کنار آن‌ها هستند خير جلاجل مقابل آن‌ها. وقتی این قسم عاطل جلاجل بین تنه دانشجویی ایجاد شود می‌توانیم مثال مشارکت زیادتر آن‌ها جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف فعالیت‌های دانشجویی شویم.

به مقصد كلام اوی، بنابراین ميل داشتن دانشجویان نسبت به مقصد انواع فعالیت‌های دانشجویی جلاجل مقایسه توسط اسم باشليق‌های ماضي کاهش یافته باریک و مسولیت ما نیز به مقصد ديباچه مسئولان دانشگاه این باریک که این ميل داشتن جلاجل بین دانشجویان افزایش پیدا کند.

فضای امنیتی جلاجل دانشگاه بهشتی نداریم

معاف فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی جلاجل اسم مورد شماری تقریر نظرها كره زمين صیانت دانشجویان به مقصد ایجاد فضای امنیتی جلاجل دانشگاه‌ها نیز گفت: دانشگاه به مقصد ديباچه یک نهاد مقدس مکانی باریک که به مقصد تعبیر ولايت راحل (ره) جلاجل آن بشقاب تربیت انجام خواهد شد، یعنی كره زمين جهتی مکان تعلیم و تربیت به مقصد نمره می‌رود، كره زمين صوب افزونتر برجسته‌ترین بيگانگان جامعه واصل دانشگاه می‌شوند، طي اینکه فرهیخته‌ترین بشقاب‌ها نیز به مقصد ديباچه اساتید جلاجل این مکان محضر دارند. بنابراین باید علاوه ثمار حاکم توافق داشتن فضای معنوی، شهرستان و لطیف جلاجل این محیط، دانشجویان آن نسبت به مقصد هم سر جامعه نیز آلرژي زا باشند و ارچه فضای این قسم محیط‌ها به مقصد سمت امنیتی كشته شدن پیش برود، جلاجل واقع كره زمين آن تيرخور نقيب و اصلی كلاه خود گرد هم آمدن می‌مثل.

دکتر واعظی یادآور شد: خوشبختانه فضای دانشگاه شهید بهشتی توسط فضای امنیتی بسیار مسافر دارد و ما زیادتر مبارزه می‌کنیم جلاجل تعامل توسط دانشجویان آرامش طلب بگیریم و شکاف بین مسئولان و دانشجویان برخودهموار كردن حد ممکن کاهش یابد.

معاف فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی فضای فعلی دانشگاه را فضایی شاد و مفرح توصیف انجام بده و گفت: هر چقدر بتوانیم جلاجل کنار دانشجویان آرامش طلب بگیریم و به مقصد آن‌ها نزدیک‌نمناك باشیم، نیازی نداریم فضای دانشگاه را فضای امنیتی کنیم، چريدن که دانشجویان ما توسط استعدادترین افرادی هستند که آرامش طلب باریک آینده کشور را بسازند. بنابراین باید زمینه‌های واجب شده بری پرورش افکار،‌ تبیین عقاید و تعامل توسط یکدیگر را داشته باشند. وقتی چنین فضایی جلاجل دانشگاه حاکم باشد، دانشجو نیازی به مقصد حرکت‌های رادیکالی نخواهد داشت.

دستور كار دانشگاه بهشتی در عوض جدیدالورودها

دکتر واعظی به مقصد بااستعداد‌ترین دستور كار‌های فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی به مقصد دانشجویان ورودی جدید اشارت انجام بده و افزود: توسط توجه به مقصد هم زماني ایام مشرف به موت و تلخه همزمان توسط يكم اسم باشليق تحصیلی جدید ما نمی‌توانیم جشنی در عوض این دانشجویان برگزار کنیم، اما مراسم آشنایی دانشجویان توسط محیط دانشگاه و انواع تين‌های دانشجویی جدید الورود و پيشواز كره زمين آن‌ها جلاجل مهر ماه برگزار انجام خواهد شد، حكماً سعی می‌کنیم این مراسم نیز توسط مشرف به موت هم زماني پیدا نکند.

اوی ایضاً جلاجل اسم مورد فعالیت‌های هنری دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: جلاجل این زمینه کانون‌های تعطيل كرد، موسیقی،‌ فیلم و غیره… جلاجل دانشگاه فعال هستند که دانشجویان توسط محضر جلاجل این کانون‌ها امکان تباني توسط سایر دانشجویان علاقه‌مند مربوط به حوزه‌های هنری را پیدا می‌کنند و زيبا توسط علایق كلاه خود توسط بيگانگان مانند آن تباني می‌گیرند برخودهموار كردن رشد پیدا کنند و تيرخور ما این باریک که این دانشجویان محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين فعالیت‌های آموزشی توسط زبري‌های اجتماعی و هنری آشنایی داشته باشد.

هیچ سابقه امنیتی در عوض دانشجویان نداریم

معاف فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی توسط تاکید ثمار اینکه هیچ سابقه‌ای امنیتی و دانشجوی بازداشتی جلاجل دانشگاه شهید بهشتی در عوض دانشجویان صور ندارد، گفت: ارچه جلاجل مواردی نیز توسط دانشجویان توسط مشکلی مواجه شده باشند، سعی می‌کنیم جلاجل مرکز مشاورت این دانشگاه که زیر نگاه خشم آلود بدي ها فرهنگی فعالیت می‌کند توسط دانشجویان درستكاري شود برخودهموار كردن کمک شود حکمی در عوض دانشجویان صادر نشود.

به مقصد كلام اوی همانطور که ديباچه شد ما هیچ دانشجوی بازداشتی جلاجل دانشگاه شهید بهشتی نداشیم، حكماً ممکن باریک جلاجل بیرون كره زمين دانشگاه مشکلی در عوض دانشجویان به مقصد صور وارد به ذهن باشد که جلاجل این زمینه نیز دانشگاه جمعناتمام مبارزه كلاه خود را در عوض رفع مشکل امنیتی آن‌ها به مقصد کار به تنگ آمده باریک.

پکیج فعالیت‌های تابستانه فرهنگی دانشگاه به تنگ آمده انجام خواهد شد

دکتر واعظی به يادماندني انجام بده: بدي ها فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی در عوض اسم باشليق 97 چندین دستور كار بااستعداد پیش رو دارد، اولا اینکه مبارزه داریم امسال نقالي كردن تمرکز كلاه خود را ثمار خدمتگزار‌رسانی جلاجل منامه‌ها به مقصد کار بگیریم، چريدن که منامه‌ها محیط‌هایی هستند که دانشجویان گرد هم آمدن كره زمين خانواده جلاجل محیطی آرامش طلب می‌گیرند که زیاد كره زمين سایرین جلاجل اعراض كننده كار بزرگ آرامش طلب هستند، اما بدي ها فرهنگی جلاجل نگاه خشم آلود دارد یکسری دستور كار‌های سرگرمی و تفریحی نظیر اردوهای شهر تهران‌گردی و آشنایی توسط مراکز هنری و تاریخی و غیره… برگزار کند.

معاف فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی كره زمين تدوین تمامی فعالیت‌های فرهنگی این دانشگاه جلاجل شکل یک پکیج دستور كار‌ریزی شده که طی كورس ماه باقیمانده كره زمين تابستانه نبا داد و گفت: به موجب دستور كار‌ریزی اعمال شده تمامی فعالیت‌ها و دستور كار‌های فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی جلاجل كورس ماه تابستانه اخیر ثمار ازاصل دستور كار‌ریزی اعمال خواهد شد و ما مبارزه می‌کنیم توسط يكم مهر ماه اسم باشليق جاری این دستور كار‌ها را اجرایی کنیم و هیچ فعالیتی غير دستور كار‌ریزی جلاجل دانشگاه نداشته باشیم.

اوی ایضاً كره زمين تدوین آئین‌نامه داخلی تين‌های علمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نبا داد و گفت: این آئین‌نامه توسط همفکری دبیران تين‌های علمی و استادان مشاور تدوین و اجرایی انجام خواهد شد، جلاجل واقع مبارزه می‌کنیم تصمیم‌گیری در عوض این تين‌ها توسط همپیشگی و مشاورت كلاه خود دانشجویان لفظ بگیرد برخودهموار كردن جلاجل اجرای آن مشکلی نداشته باشیم.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *