خانه / علمی / جا گرفتن کشورایران جلاجل میان خنجه غلات کیهان و بی‌توجهی به مقصد صفت به خاطرسپردني ذخایر ژنتیکی

جا گرفتن کشورایران جلاجل میان خنجه غلات کیهان و بی‌توجهی به مقصد صفت به خاطرسپردني ذخایر ژنتیکی

[ad_1]

به مقصد باوري محققان به مقصد اندازه پهنه اقلیمی کشور توسط گوناگوني ژنتیکی که دارد، جلاجل حلول كننده موجودي سوا توجه به مقصد این گوناگوني اقدام به مقصد واردات ارقام کشاورزی انجام خواهد شد که توسط موقعیت اقلیم و خشکسالی‌های متوالی کشور ملايم طبع نیست.

احمد طاهری، مدیر عملي ساختن تشکل توسعه پایدار دشت اول گدايان و معركه گيران گرمسار جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، توسط اشاعت به مقصد هرآينگي وقايه كره زمين گوناگوني زیستی، افزود: علی‌رغم تاکیدات بسیار ثمار صفت به خاطرسپردني ذخایر ژنتیکی جلاجل بخش کشاورزی، ولی مع الاسف این هرآينگي خير جلاجل مزرعه ها مشاهده انجام خواهد شد و خير جلاجل مساحي كردن جامعه و این جلاجل حالی باریک که کشورایران زیستگاه و ذخیره‌گاه ذخایر ژنتیکی غلات جلاجل کیهان باریک.

اوی آدم كردن داد: جلاجل کیهان هلالی به مقصد غيرماذون “خنجه غلات” صور دارد که كره زمين کشورروسیه ابتر شدن انجام خواهد شد و مرکز این خنجه جلاجل خاورمیانه جلاجل بین‌النهرین،‌ دجله و فرات، کشورعراق و کشورایران باریک. كره زمين این رو باید به مقصد ذخایر ژنتیکی غلات جلاجل کشور توجه شود.

طاهری توسط اشاعت به مقصد واردات شماری كره زمين اقلام کشاورزی به مقصد کشور،‌ به يادماندني انجام بده: جلاجل واردات محصولات کشاورزی به مقصد این امر توجه شود که شماری اقلام مالامال حاصلخيز توسط نیازهای اکولوژیکی کشور ملايم طبع نیستند، به مقصد این معنی که شماری كره زمين ايشان نیاز به مقصد آبیاری‌های زیادی دارند که موجب تخلیه سرچشمه ها آبی کشور خواهد شد.

این فعال مربوط به حوزه توسعه پایدار اضافه انجام بده: این جلاجل حالی باریک که ارقام بومی زیست ملايم طبع توسط پیمان و اقلیم کشور هستند و توسط اکولوژی نیز سازگارند.

طاهری توسط اشاعت به مقصد به‌تمامی اقلیم و خشکسالی‌های مختلف جلاجل کشور ثمار هرآينگي توجه به مقصد ایمنی غذایی تاکید انجام بده و گفت: ما به مقصد كنار زدن ایمنی غذایی هستیم که به مقصد كنار زدن آن حاکمیت غذایی را به مقصد معاشر دارد. جلاجل حاکمیت غذایی این امر موجب توجه آرامش طلب می‌گیرد که چون كه ژنوتیپ و رقمی واصل کشور انجام خواهد شد، ارقام باروح كاربرد جلاجل کشور چون كه معیار جلاجل نتیجه و واردات ما اثرگذار باریک و اینکه آیا این ارقام جلاجل 20 اسم باشليق آینده که کشورها تمایلی به مقصد صادر وزیر ها محصولات غذایی نداشته باشند، می‌توانند در عوض ما ایمنی غذایی داشته باشند یا خیر.

مدیر عملي ساختن تشکل توسعه پایدار دشت اول گدايان و معركه گيران گرمسار توسط تاکید ثمار اینکه جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل حلول كننده كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن سرچشمه ها ژنتیکی هستیم، صفت به خاطرسپردني این ذخایر را موجب تامین ایمنی غذایی و وقايه كره زمين کل کشور حالی.

اوی توسط اشاعت به مقصد دلایل فرسایش ذخایر ژنتیکی، خاطره ها اثر داغ انجام بده: روی با خود حمل كردن به مقصد ارقام وارداتی یکی كره زمين عوامل فرسایش و تخریب سرچشمه ها ژنتیکی باریک؛ چراکه این ارقام ملايم طبع توسط پیمان کشور نیستند.

طاهری توسط تعبیر اینکه کشورایران سرزمین اشکال جواري نیست، ولی جلاجل حلول كننده اشکال این محصول هستیم، تقریر انجام بده: اشکال این محصول علاوه ثمار اسم پري زده پيمان زیاد، حاصلخیزی زمین را دستخوش نابساماني می‌کند.

به مقصد كلام این ثابت شدن، چندین شرکت مهتر کیهان ثمار روی چندین محصول چون سویا، جواري و کانولا متمرکز شدند و تحقیقات و سرمایه‌گذاری ايشان ثمار روی این محصولات باریک و این شرکت‌ها توسط تحقیقاتی که اعمال می‌دهند، قابلیت‌هایی را به مقصد این محصولات می‌دهند که متعلق به مقصد ما نیست و توسط قريحه و طبیعت کشور سازگاری ندارد.

طاهری جلاجل عین حلول كننده توسط تاکید ثمار اینکه ارچه سویا و جواري كره زمين سيكل غذایی حذف شدني شوند توسط تهدید ایمنی غذایی مواجه می‌شویم، آدم كردن داد: ما سرزمین اشکال “نغن” جلاجل حالی که دوال به مقصد دوال نغن را كره زمين دستگاه بافندگي می‌دهیم، به مقصد سمت “برنج” گرایش داریم.

اوی توسط تعبیر اینکه این رویکرد موجب كره زمين دستگاه بافندگي رفتن ارقام کیفی محصولات کشاورزی خواهد شد، یادآور شد: جلاجل شماری ميراث ها ارقامی به مقصد کشور واصل انجام خواهد شد که نیاز به مقصد 10 شهرستان بار آبیاری دارد، جلاجل حالی که ارقام بومی نیاز به مقصد four شهرستان بار آبیاری دارند که بدین ترتیب می‌توانیم محصولات کیفی را اشکال کنیم.

مدیر عملي ساختن تشکل توسعه پایدار دشت اول گدايان و معركه گيران گرمسار تاکید انجام بده: جلاجل حلول كننده موجودي ما كره زمين امتیاز گوناگوني زیستی كام روا هستیم و باید كره زمين آن ثنايا‌مند شویم.

طاهری جلاجل اسم مورد ارائه ارقام تراریخته پايدار به مقصد شوری و خشکی، یادآور شد: یکی افزونتر كره زمين عوامل فرسایش ذخایر ژنتیکی، محصولات تراریخته، بذرهای تراریخته و هیبرید باریک و مشاهده می‌کنیم که کشورهای مهتر سردمدار اشکال محصولات تراریخته امروزه زیادتر تمایل به مقصد نتیجه این محصولات دارند.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه سرمایه آینده جلاجل اختیار کشورهایی باریک که ذخایر ژنتیکی را جلاجل اختیار داشته باشند، افزود:  واردات بذور كره زمين کشورهایی چون کشورهای اروپایی که مبانيت دما جلاجل ايشان ناچیز باریک، اقدام درستی نیست؛ چراکه ما به مقصد اندازه پهنه اقلیم، گوناگوني ژنتیکی داریم و باید به مقصد سمت كاربرد كره زمين این پتانسیل‌ها برویم.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *