خانه / علمی / می‌دانستیم تابستانه امسال باکمبود ايجادشدن مواجه می‌شویم!/باید ثمار اشکال و مدیریت مسئلت متمرکز می‌شدیم

می‌دانستیم تابستانه امسال باکمبود ايجادشدن مواجه می‌شویم!/باید ثمار اشکال و مدیریت مسئلت متمرکز می‌شدیم

[ad_1]

به مقصد باوري فعالان اظهاروجود انرژی‌های تجدیدپذیر جلاجل حالی مردم باید “خاموشی”‌های تابستانه امسال و تغییر وقت نما کار ادارات را تحمل ناكردني کنند که می‌توان توسط مدیریت اسم پري زده كره زمين طریق تنقیح الگوی ورقه شناسايي‌ها عواقب احتمالاً كره زمين پیک اسم پري زده را کاهش داد؛ چراکه جلاجل حلول كننده موجودي ورقه شناسايي‌ها زیادتر مشوق مشترکان پرمصرف باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا دکتر مكرم نوفرستی جلاجل میزگرد گذر كره زمين خاموشی‌های تابستانه 98 َتوسط اشارت به مقصد موقعیت موجود نمایش و مسئلت جلاجل مربوط به حوزه انرژی، گفت: جلاجل تابستانه امسال توسط  كورس پدیده خاموشی و تغییر وقت نما کار ادارات مواجه بودیم و جور گروهي مدیریت‌ها را که دايگي مدیریت صفت بويناك، مردم متحمل شدند.

اوی قطعی ايجادشدن جلاجل عزايم حرارت، زنداني‌كشته شدن مردم جلاجل آسانسورها و پارکینگ‌ها به مقصد دلیل قطعی ايجادشدن و افزایش صفه جلاجل راه نردبان‌ها به مقصد دلیل تاریکی را كره زمين ماليات قطعی ايجادشدن در عوض مردم حالی و تقریر انجام بده: جلاجل تابستانه امسال کشور توسط کمبود 2 هزار مگاوات ايجادشدن مواجه صفت بويناك و این جلاجل حالی باریک که همگان می‌دانند سالیانه eight درصد رشد مسئلت داریم.

نوفرستی توسط تعبیر اینکه ما می‌دانستیم که جلاجل ناآرامي تابستانه امسال توسط کمبود 5 مادام 6 هزار مگاواتی ايجادشدن مواجه خواهیم شد، خاطره ها داغ جا انجام بده: در عوض رفع این کمبود باید ثمار اشکال و مدیریت مسئلت متمرکز شویم و اتفاقا این كورس وسايل کنترلی جلاجل اختیار دولت باریک.

استاد دانشگاه الزهرا توسط اشارت به مقصد ظرفیت‌های نیروگاهی کشور، یادآور شد: جلاجل حلول كننده موجودي 60 درصد كره زمين اشکال ايجادشدن کشور كره زمين طریق نیروگاه‌های گازی باریک و صنع نیروگاه‌های گازی جدید 2 مادام three اسم باشليق زمان نیاز دارد و نیروگاه‌های فسیلی نیز توسط کثافت‌های زیست‌محیطی هم نشين باریک.

نوفرستی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بهترین راهکار در عوض رفع جنگ جو کمبود ايجادشدن ديباچه انجام بده و آدم كردن داد: ثمار ازاصل مصوبات دولت 20 درصد كره زمين ايجادشدن مصرفی نظام ارباب رعيتي‌های دولتی باید كره زمين طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.

صنعت و بخش اشکال اولین قربانیان خاموشی‌ها​

این فعال مربوط به حوزه تجدیدپذیرها فرد راهکار رد شدن كره زمين پیک اسم پري زده انرژی ايجادشدن جلاجل تابستانه 98 را كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدید پذیر ديباچه انجام بده و افزود: صنعت و بخش اشکال اولین قربانیان خاموشی‌ها هستند و این جلاجل حالی باریک که تجدیدپذیرها بقای اشکال را وثیقه می‌کنند.

اوی به مقصد تعبیر راهکارهای کاهش اسم پري زده ايجادشدن جلاجل کشور اشارت انجام بده و گفت: تجربیات کیهان داغ جا می‌دهد تنقیح الگوی ورقه شناسايي‌ها می‌تواند جلاجل این زمینه كاستن باشد.

بهم نماه ورقه شناسايي‌ها تشویق‌کننده مشترکان پرمصرف

این استاد دانشگاه “محرزشدن افزایش جهشی ورقه شناسايي در عوض نردبان‌های مشترکان پرمصرف”  را جلاجل این زمینه پیشنهاد انجام بده و جلاجل این به دفعات عقبنشینی داد: جلاجل حلول كننده موجودي بهم نماه ورقه شناسايي‌ها تشویق‌کننده مشترکان پرمصرف باریک و كره زمين صیانت افزونتر قريب 40 درصد ايجادشدن توسط  20 مادام 25 درصد مشترکان اسم پري زده انجام خواهد شد.

اوی اضافه انجام بده: توسط تنقیح ضریب ورقه شناسايي در عوض مشترکان پرمصرف تاثير 10 درصدی جلاجل کاهش اسم پري زده ايجادشدن كاستن باریک مادام جلاجل تابستانه اسم باشليق آینده بحرانی همسايگي تابستانه امسال نداشته باشیم.

حذف شدني یارانه‌های پنهان بخش انرژی در عوض مشترکان پرمصرف توسط تنقیح ورقه شناسايي‌ها

نوفرستی ايجادشدن را یک پیشنهاد استراتژیک و ضروری توصیف انجام بده که حتی جلاجل پیمان ناآرامي ارزی کنونی باید اعتبارات واجب شده به مقصد این مربوط به حوزه اختصاص یابد و اضافه انجام بده: جلاجل مدیریت اسم پري زده توسط كاربرد كره زمين تجربیات كره ارض می‌توان توسط تنقیح ورقه شناسايي‌ها علاوه ثمار آنکه خرجیهای پيوسته كاري به مقصد انرژی‌های تجدیدپذیر را تامین انجام بده،  یارانه‌های پنهان بخش انرژی در عوض مشترکان پرمصرف را نیز حذف شدني انجام بده.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *