خانه / علمی / پایش صفت انگبين‌های سرطانی به مقصد کمک نانو ردیاب‌ها

پایش صفت انگبين‌های سرطانی به مقصد کمک نانو ردیاب‌ها

[ad_1]

پژوهشگران دانشگاه شهر اصفهان توسط همیاری مرکز تحقیقات صفت سرطان زا لیون کشورفرانسه، موفق به مقصد ارائه‌ روشی اندک هزینه و جنون مردم آزاري (جلاجل مقیاس آزمایشگاهی) شده‌بضع که می‌تواند در عوض غربالگری و تشخیص زودهنگام صفت سرطان زا کارساز باشد. حساسیت فوق، حد تشخیص پایین، و گروهي نیاز به مقصد مقام ها پیش فراهم آورنده سازی طولانی و پیچیده كره زمين بااستعداد‌ترین ویژگی‌های این طوق باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد شيريني كره زمين ستاد خصوصی توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری، صفت سرطان زا به مقصد ديباچه سومین علت اجمال و میر جلاجل سراسر كره ارض باریک. بهترین گزینه در عوض کاهش اجمال و میر تازهکار كره زمين صفت سرطان زا، تشخیص آن جلاجل مقام ها اولیه و قبل كره زمين گشايش صفت انگبين‌های سرطانی جلاجل بدن باریک.

جلاجل حلول كننده موجودي زیاد كره زمين ۸۰ درصد كره زمين صفت سرطان زا‌ها احكام جلاجل مقام ها پیشرفته تشخیص داده می‌شوند. تشخیص گاه هنگام صفت سرطان زا‌ نیاز به مقصد اعمال غربالگری‌های گسترده، دقیق و كم ارزش جلاجل جوامع دارد. به مقصد همین دلیل تحقیقات گسترده‌ای به مقصد منظور یافتن طوق‌هایی در عوض دستیابی به مقصد این تيرخور اعمال گرفته باریک.

به مقصد كلام‌ی دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی- اندام هیأت علمی دانشگاه شهر اصفهان- تيرخور كره زمين اعمال این مطرود گشتن، یافتن روشی جنون مردم آزاري، سریع، آلرژي زا و كم ارزش در عوض آشکارسازی صفت انگبين‌های سرطانی ثمار ازاصل زیست نشانگرهایی باریک که به مقصد لفظ خصوصی ثمار روی صفت انگبين‌های سرطانی تبیین می‌شوند.

اوی جلاجل تأکید هرآينگي اعمال این مطرود گشتن ديباچه انجام بده: «جلاجل حلول كننده موجودي، طوق‌های متداول تشخیصی صفت سرطان زا به مقصد دلیل پیچیدگی و خرجیهای نسبتاً فوق، قابلیت به مقصد کارگیری گسترده در عوض پایش صحت جمعناتمام بيگانگان جامعه را ندارند. به مقصد همین دلیل ارائه روشی توسط این قابلیت‌ها ضروری به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.»

طوق پیشنهادی جلاجل این مطرود گشتن ویژگی‌های تبیین شده در عوض غربالگری و حد تشخیص مطلوبی دارد. جلاجل واقع ثمار ازاصل نتایج محصول برداري شده، این طوق قابلیت آشکارسازی و تشخیص قريب ۱۰ صفت انگبين سرطانی را درنمونه‌های ۶۰ میکرولیتری دارد.

آیت اللهی مهرجردی توسط تبیین اینکه مطرود گشتن موجودي جلاجل مقیاس آزمایشگاهی و به مقصد لفظ برون‌تنی اعمال شده و هنوز راه طولانی جلاجل به مقصد کارگیری آن جلاجل تشخیص‌های کلینیکی صور دارد، تقریر انجام بده: «امید باریک توسط توسعه‌ این مطرود گشتن، آن را جلاجل تشخیص زودهنگام و جلاجل نتیجه علاج بخش به مقصد وقت گذراني صفت سرطان زا‌ها و کاهش اجمال و میر تازهکار كره زمين این بیماری به مقصد کار گرفت.»

اوی جلاجل آدم كردن گفت: «كاربرد كره زمين نانونقاط کربنی و آپتامرها به مقصد ديباچه گزینشگر زيرك نوکلئولین و كنار زدن وزیر ها به‌تمامی فلوئورسانس به مقصد ديباچه یکی كره زمين آلرژي زا‌ترین طوق‌های بنیان‌ای، كره زمين نوآوری‌های این مطرود گشتن نسبت به مقصد پژوهش ها موجود باریک. زیست نشانگر نوکلئولین، پروتئینی غشایی باریک که جلاجل صفت انگبين‌های سرطانی نسبت به مقصد صفت انگبين‌های صفت پير زیاد كره زمين حد تبیین(‏‎ overexpress‏) ‏انجام خواهد شد.»

آیت اللهی مهرجردی جلاجل پایان توضیحاتی جلاجل اسم مورد نحوه ساخت و عملکرد این نانوردیاب تبیین انجام بده و گفت: «جلاجل این کار تحقیقاتی، به‌تمامی نكراء فلورسانس نقاط کوانتومی کربنی محصور شده توسط آپتامر AS۱۴۱۱ جلاجل محضر تاچند قسم صفت انگبين سرطانی، كره زمين يكباره صفت انگبين‌های صفت سرطان زا پستان و رحم، بررسی شده باریک. آپتامرAS۱۴۱۱ تک لفافه کوتاه DNA باریک که توسط زیست نشانگر نوکلئولین به مقصد صفت منسوب به طوس خصوصی پيشواي ديني برهمايي‌کنش‌ می‌دهد.

نقاط کوانتمی نیز، نانوذراتی توسط ابعاد کمتر كره زمين ۱۰ نانومتر هستند که قابلیت سرايت فلورسانس توسط حاصلخيز فوق را دارند. جلاجل این کار پژوهشی، كره زمين نقاط کوانتومی کربنی ساخته شده به مقصد طوق هیدروترمال كاربرد شده باریک. همسايه این نقاط کوانتومی توسط لفافه‌های آپتامر و جلاجل نتیجه پيشواي ديني برهمايي‌کنش فیزیکی میان آن‌ها، كشيده شده به مقصد خاموشی نسبی فلورسانس نانوردیاب باروح نگاه خشم آلود انجام خواهد شد. توسط نزدیک كشته شدن این نانو ردیاب‌ها توسط صفت انگبين‌های سرطانی به مقصد نوکلئولین سطحی و پيشواي ديني برهمايي‌کنش آپتامرها توسط نوکلئولین، نانوردیاب آزاد شده و فلورسانس افزایش می‌یابد. گفتنی باریک که توسط افزایش مبنا صفت انگبين‌های سرطانی، نكراء فلورسانس نقاط کربنی افزایش می‌یابد و به‌تمامی نكراء فلورسانس یک افزایش خطی را جلاجل حيطه نفوذ ۱۰ برخودهموار كردن ۴۵۰۰ صفت انگبين صفت سرطان زا پستان موشی را جلاجل همال‌های ۶۰ میکرولیتری اثر داغ می‌دهد. جالب باریک که روند خطی مشابهی نیز در عوض صفت انگبين‌های سرطانی افزونتر، مثل صفت انگبين‌های سرطانی آتشخانه گرمابه دهانه رحم(HeLa) و صفت سرطان زا پستان بشقاب(MCF-۷) مشاهده می شود.»

زيبايي متقی- دانشجوی دکترای شیمی بنیان دانشگاه شهر اصفهان- و دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی-دانشیار شیمی بنیان دانشگاه شهر اصفهان- و پروفسور فیلیپ بووه- استاد بیولوژی مولکولی كره زمين مرکز تحقیقات صفت سرطان زا لیون کشورفرانسه- جلاجل اعمال این تحقیقات همیاری داشته‌بضع. نتایج این کار جلاجل مجله‌ی Scientific Stories توسط ضریب تأثیر ۴/۲۶ (جماع ۷، اسم باشليق ۲۰۱۷، صفحات ۱ برخودهموار كردن ۸) به مقصد چاپ رسیده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *