خانه / فرهنگی و هنری / کسی که كره زمين تلگرام كاربرد می‌کند مجرم باریک یا خیر؟

کسی که كره زمين تلگرام كاربرد می‌کند مجرم باریک یا خیر؟

[ad_1]

زيبايي نمک‌متحد شدن جلاجل نشست «جامعه و فیلترینگ تلگرام» توسط تاکید ثمار حق دسترسی آزاد به مقصد مفروضات درزمينه مشكل سازي فیلترینگ تلگرام و پیامدهای آن، تقریر انجام بده: این یک روال امروزی اجتماعی توسط شهروندان دارای حق نیست. نمی‌شود پدیده‌ها را پنهان نگه داشت و كله دار بزنگاه توسط عاطل مسئولیت واصل میدان شد. این قسم رفتارها توسط كره ارض فردا ملايم طبع نیست.

به مقصد شرح احوال ایسنا، نشست تخصصی «جامعه و فیلترینگ تلگرام» عصر دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه توسط سخنرانی اساتید پيوندها كره زمين يكباره زيبايي نمک‌متحد شدن تهرانی، نعمت‌الله فاضلی و مهدی فضائلی توسط تيرخور بررسی کارکردهای رسانه تلگرام و جواب به مقصد این سوال که دلایل اقبال مخاطره ها ایرانی به مقصد تلگرام چیست، برگزار شد.

جلاجل ابتدای این نشست، نعمت‌الله فاضلی توسط تعبیر این باوري که فیلترینگ تلگرام جلاجل پیمان فعلی جامعه سودی ندارد، تاکید انجام بده: استراتژی‌ای که ديسيپلين تاکنون جلاجل برابر فیلترینگ تلگرام داشته باریک، امنیتی بوده باریک که منبرها نیز مایل نیستم جلاجل تباني توسط آن مناقشه کنم. اشارتاً اینکه فیلترینگ جلاجل عمل همزباني نیفتاده باریک و همه جلاجل حلول كننده موجودي كره زمين آن كاربرد می‌کنند.

او توسط اشاعت به مقصد نسبت فرهنگ و زندگی روزمره توسط شبکه‌های اجتماعی، یادآور شد: زمانی که به مقصد تازگی شبکه‌هایی كره زمين يكباره فیس‌بوک و پیام‌رسان‌هایی همچون تلگرام فروغ پیدا کرده صفت بويناك، مطلبی را توسط ديباچه «پایان تاریخ سکوت» ديباچه کردم مبنی ثمار اینکه جامعه ایرانی هیچگاه مجال مهلت اینکه بخواهد اشعاركننده صور کند و صدای كلاه خود را شکل دهد، نداشته باریک. به مقصد همین دلیل تاریخ ماضي ما تاریخ سکوت باریک و صداها صداهایی نيستي که كره زمين میان مردم شکل گرفته باشد.

فاضلی توسط اشاعت به مقصد کارکرد شبکه‌های اجتماعی، تقریر انجام بده: کاری که شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌دهند برساختن شرفه و شکستن سکوت باریک؛ چیزی که سیاستمداران ما را به مقصد خوف داشتن انداخته باریک و صدایی که سکوت را شکسته باریک. پیش كره زمين این سیاستمداران ما جلاجل سکوت، سیاست‌ورزی کرده‌بضع و فعلاً هیبت این را ندارند که جلاجل شرفه سیاست‌ورزی کنند. شرفه آن چیزی نیست که كره زمين قلب‌های ما برخاسته باشد. شرفه آن چیزی باریک که جلاجل مربوط به حوزه عمومی شکل بگیرد.

او جلاجل همین زمینه به مقصد نظریه «پیکر برگك» که واقعیت اجتماعی را مطرح کرده باریک و اینکه واقعیت اجتماعی چیست، اشاعت انجام بده.

فاضلی جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود جلاجل جواب به مقصد اینکه چريدن رسانه‌ها فردا به مقصد این مقیاس حساسیت ایجاد کرده‌بضع و چريدن نیروی قاهره دولت قادر نیست توسط فیلترینگ وزیر ها، صفت دوده كاستن داشته باشد، به يادماندني انجام بده: شبکه‌های اجتماعی، تلگرام و جمعناتمام رسانه‌ها به مقصد این دلیل جلاجل جامعه ما واجد نوعی حساسیت شده‌بضع که ما كره زمين طریق این شبکه‌ها واقعیت را برساخت می‌کنیم چريدن که آگاهی و زندگی روزمره جامعه كره زمين همین طریق لفظ می‌گیرد. اینکه جلاجل ۴۰ اسم باشليق ماضي و حتی پیش كره زمين آن، حاکمیت نتوانسته صلاح جويي‌های كلاه خود را به مقصد شکل واقعی به مقصد مردم بقبولاند، موقعیت نیکویی نیست. شبکه‌های اجتماعی هیبت‌های مردم را بازنمایی نمی‌کنند، آدم‌ها را به مقصد هم وصل نمی‌کنند، اتفاقی که افتاده باریک این باریک که ناچیز و زیاد جمعناتمام مردم كره زمين طریق شبکه‌ها عرصه هاي نبرد‌های وجودی زیست زندگی را برساخت می‌کنند؛ چیزی که شماری قادر به مقصد دیدن آن نیستند. اینکه زندگی روزمره ما توسط تلگرام و شبکه‌ها پیوند خورده باریک، دلالت‌های مهمی دارد. مردم معتقدند کاری که تلگرام می‌کند تعدادی ايشان يكسان، استشهادات و ایمنی ثابت کرده باریک؛ به مقصد همین دلیل مردم نمی‌توانند به مقصد شبکه‌های داخلی اعتماد کنند چريدن که تصور می‌کنند این شبکه‌ها حالت نظارت می‌کنند.

این معلمي پيوندها جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود یادآور شد: چیزی که تلگرام را مشكل سازي‌دار می‌کند، ناعقلانیت‌های آن شبکه باریک خير عقلانیت. شماری می‌خواهند مدیریت و نظارت کنند و عقلانیت را به مقصد معنایی که خودشان می‌فهمند اشکال و بازتولید کنند. تلگرام به مقصد این دلیل مشكل سازي دارد که پیوند بین مربوط به حوزه‌های ناعقلانیت باریک که بدون شك مربوط به حوزه‌های زندگی باریک؛ كره زمين قبیل اخفاك، دوستی و فداکاری. تلگرام به مقصد این دلیل مشكل سازي‌ دارد که شبکه باریک و تباني ثابت می‌کند و زندگی را زیست‌پذیر می‌کند. اینکه جامعه ما برخودهموار كردن به مقصد فردا این ناحیه را نداشته که مردمش بتوانند جلاجل شبکه آرامش طلب بگیرند، به مقصد این دلیل باریک که خير تکنولوژی آن را داشته‌ایم و خير سیاست و آزادی عمل را. مشكل سازي‌دار توافق داشتن تلگرام این باریک که روی صور ایستاده باریک. اینکه چريدن جامعه محکم ایستاده و توسط فیلترینگ آن همدلی نمی‌کند، به مقصد این دلیل باریک که شماری نمی‌خواهند واقعیت را ببینند. شبکه را نمی‌توان توسط اسب باركش‌های سیاست‌جویانه و صلاح جويي‌جویانه درست انجام بده. جلاجل این زمینه دانشگاه‌های ما زیاد كره زمين دولت مقصر هستند چريدن که جلاجل این ۵۰ ساله نتوانسته‌بضع چیزی را درزمينه زیست و نحوه تعامل عاملیت و ساختارگرايي جلاجل زندگی روزمره  تئوریزه کنند.

او جلاجل پایان این پرسش را مطرح انجام بده: چون كه اتفاقی می‌افتد که گواهي نامه این قسم تصمیمات هستیم؟ علت چیست؟ چريدن کماکان چیزهای بدیهی به مقصد هوش شماری مسئولان نمی‌رسد؟

جلاجل آدم كردن این نشست، حاکی نعمت‌الله فاضلی باروح تمييز مهدی فضائلی آرامش طلب گرفت و دقایقی ثمار كله دار این فهمید مناقشه و آبي بي رخ داد. فضائلی جلاجل بیانات به مقصد گفتاري فاضلی که كره زمين پس ازآن جامعه‌شناختی به مقصد مناقشه فیلترینگ تلگرام تاديه شده صفت بويناك، تقریر انجام بده: ارچه آقای دوروف هم صفت بويناك فکر نمی‌کنم چندانكه عالی و جمعناتمام‌عیار كره زمين تلگرام به مقصد این شکل دفاع می‌انجام بده. حكماً توسط این نظریه موافقم که مشکل دانشگاه‌های ما این باریک که توسط جامعه تباني ندارند و كره زمين واقعیت‌های جامعه گرد هم آمدن هستند. جلاجل تباني توسط اینکه مطرح شد ديسيپلين نتوانسته باریک ۴۰ اسم باشليق منافع خوش خدمتي كردن را به مقصد مردم بقبولاند، پرسشم این باریک که ميوه نارس نظامی که ۴۰ اسم باشليق نتوانسته باریک توسط مردم هم مقام هم پياله باشد ديرپايي آورده باریک؟ پشت بام به چه طريق این كلنجار هشت ساله توسط محضر مردم سازمان شد؟ ۴۰ اسم باشليق باریک که ما انتخابات برگزار می‌کنیم و جلاجل همه ايشان مشارکت‌ بالای ۴۰ درصد بوده باریک. درست باریک ديسيپلين جاهایی نقالي كردن بي زوري داشته اما پایان‌بخش همه این هم سر، مردم بوده‌بضع و مردم توسط ديسيپلين هم مقام هم پياله بوده‌بضع.

فضائلی جلاجل بیانات به مقصد حاکی نعمت‌الله فاضلی تقریر انجام بده: ارچه اینگونه که شما می‌گویید بخواهیم به مقصد نتیجه برسیم باید بگوییم که دوروف تلگرام را جلاجل راه رضای پروردن تعدادی جامعه کشورایران فرستاده باریک و هر دوال هم به حضور رسيدن به مقصد‌دوال مثل دانلود وزیر ها همه پیام‌ها ارائه می‌کند و فردا ديسيپلين یکباره تصمیم گرفت که آن را فیلتر کند و ايشان توسط وزارت خارجه آمریکا جلسه بگذارند که فیلترشکن جدید طراحی کنند که جلاجل نهایت موفق نمی‌شوند. مع الاسف نمی‌دانم که این اتهام‌ها را شماری آشوب دانشگاهی توسط چون كه منطقی مطرح می‌کنند. ديسيپلين چندانكه اعتماد به مقصد شهواني داشت که توانست آن مناظره‌های صریح را جلاجل انتخابات برگزار کند. اینکه بگوییم اجامر تلگرام ثمار فوق جابه جايي آگاهی و اجامر ديسيپلين، نهی كره زمين این آگاهی‌ باریک، غیرقابل پذیرش باریک. فردا پیام‌رسان جبرائيل بالای ۱۰ میلیون کاربر توسط صور همین کاستی‌هایش دارد. مشکل ديسيپلين توسط تکنولوژی تلگرام نیست بلکه توسط كلاه خود تلگرام مشکل دارد. ديسيپلين، پیام‌رسان‌های خارجی را محصول نکرده باریک.

او جلاجل آدم كردن تقریر انجام بده: ارچه پیام‌رسان‌های داخلی بتوانند نیاز ارتباطی مردم را منتفي کنند، کوچ گسترده‌ای كره زمين تلگرام لفظ خواهد گرفت.

زيبايي نمک‌متحد شدن جلاجل آدم كردن این نشست، روایت كلاه خود كره زمين فیلترینگ تلگرام را جلاجل كورس بخش مطرح انجام بده و گفت: كورس برداشت كره زمين اتفاقی که افتاده باریک صور دارد؛ یک برداشت این باریک که مفهومی به مقصد غيرماذون مميزي كره زمين فیلترینگ تلقی شده باریک که برداشت وسیعی باریک. متنی که رئیس‌جمهوری منتشر کردند توسط این برداشت سنخیت دارد یعنی محروم وزیر ها مردم كره زمين مفروضات. مناقشه افزونتر محافظت باریک و آن اینکه پیام‌رسان به مقصد صفت منسوب به طوس خاص تهدیدهایی را متوجه مردم کرده باریک مبنی ثمار اینکه ارچه پیام‌رسان‌هایی آسیب‌زا باشند حذف شدني می‌شوند.

او به يادماندني انجام بده: اینکه جلاجل جمعناتمام درافتادن تاریخ رسانه‌های اجتماعی كره زمين يكباره پیام‌رسان‌های موبایلی که تمامی ندارند، بتوان به مقصد کمک مميزي یا فیلتر جلوی توسعه مناسبات بشقاب‌ها را گرفت مشكل سازي‌ای منتفی‌شده باریک و چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. ارچه رویکرد اولا را مبنا آرامش طلب دهیم به مقصد این مثال می‌رسیم که قريب ۳۰، ۴۰ اسم باشليق پس ازآن كره زمين نوآوري چاپ، اولین فهرست‌هایی که جلاجل کیهان منتشر شد، فهرست کتاب‌های ممنوعه صفت بويناك یعنی اینکه به مقصد محض اینکه فناوری آمد، مناقشه کتاب‌های ممنوعه هم مطرح شد اما باید گفت ارچه کسی فکر کند توسط فیلترینگ جلوی پاشيدن شهر اندیشه را می‌گیرد اقدامی غیرقابل پذیرش باریک. ارچه فرض کنیم این همزباني بیفتد و تلگرام فیلتر شود و ما همه کارهایی که جلاجل تلگرام اعمال می‌دادیم را جلاجل جبرائيل اعمال دهیم، فی‌نفسه همزباني نیکویی باریک اما توسط این شرط که کسی کاری به مقصد کار ما نداشته باشد. نکته‌ای که تعدادی همه جای سوال باریک این باریک که آیا جبرائيل هم مثل تلگرام خواهد صفت بويناك؟

نمک‌متحد شدن پس ازآن توسط اشاعت به مقصد مناقشه محافظتی پیام‌رسان‌های داخلی و آسیب‌زا توافق داشتن پیام‌رسان‌های خارجی، یادآور شد: جلاجل این بخش این نگرانی‌ها زیاد باریک. یکی كره زمين نگرانی‌ها این صفت بويناك که سعر مجازی تلگرام فروسو ديباچه گرام كره زمين کشور بيرون انجام خواهد شد.

او پس ازآن گفت: ارچه پیش كره زمين این توضیحات، توجیهات و تصمیماتی جلاجل برابر فیلترینگ تلگرام گرفته می‌شد این اختلاط كردن‌ها پیش نمی‌آمد. خير‌فرد تلگرام، بلکه هر پیام‌رسان دیگری فیلتر شود جامعه ما آن را نمی‌پذیرد و ناگهانی فیلترشدن جای عجب دارد.

نمک‌متحد شدن پس ازآن درزمينه دلایل اقبال مردم به مقصد تلگرام گفت: بااستعداد‌ترین عملي ساختن کوچ مردم به مقصد تلگرام، فیلتر سایر امکانات صفت بويناك. وقتی همه امکانات فیلتر بودند تلگرام فیلتر نيستي. ما جلاجل این تا چه وقت ماه ماضي می‌شنویم که تلگرام و آقای دوروف به مقصد تعهداتی که داشته باریک عمل نکرده باریک. چريدن ما الان می‌شنویم که تلگرام تعهداتی جلاجل برابر کشورایران داشته باریک؟ اصلا این تعهدات چون كه بوده باریک و چون كه کسانی توسط صاحبان تلگرام مذاکره کردند و ميراث ها مذاکرات و تعهدات چون كه بوده باریک؟ ما نباید جلاجل انتهای حروف به مقصد واقعیت‌ها پی ببریم. این یک روال امروزی اجتماعی توسط شهروندان دارای حق نیست. منکر دشواری تلگرام نمی‌شویم اما این شیوه درست نیست و این سوال همچنان مطرح باریک که آیا اساسا مناسبات کشورمالی بین کشور ما و تلگرام صور داشته باریک؟ یا اینکه مطرح انجام خواهد شد سرورها به مقصد کشورایران بیاید، معنایش این باریک که محتواها جلاجل دستگاه بافندگي ديسيپلين آرامش طلب بگیرد؟ بنابراین نمی‌شود پدیده‌ها را پنهان نگه داشت و كله دار بزنگاه‌ها توسط عاطل مسئولیت واصل میدان شد. این قسم روال توسط كره ارض فردا ملايم طبع نیست.

این استاد پيوندها جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط اشاعت به مقصد حکم فیلترینگ تلگرام مطرح انجام بده: وقتی که حکم می‌آید یعنی گفت‌وگو جمعناتمام! منبرها جلاجل حلول كننده موجودي كره زمين تلگرام كاربرد می‌کنم و نمی‌دانم مجرمم یا خير.

مهدی فضائلی جلاجل بخش دیگری كره زمين این نشست تاکید انجام بده: مرکز ملی فضای مجازی که رئیس آن را رئیسجمهوری گلچين می‌کند، آبخست‌ای را که جلاجل حلول كننده موجودي روی سایت این مرکز باریک، منتشر کرده باریک. جلاجل این آبخست دلایل هرآينگي فیلترینگ تلگرام مطرح شده و اینکه رئیس‌جمهوری فردا این شغل هامشاغل‌ها را می‌زند جای عجب باریک. مناقشه فیلترینگ تلگرام تصمیم یک‌شبه نبوده باریک و قريب یک اسم باشليق و نیم روی آن مناقشه و بررسی شده باریک. فرد چیزی که جلاجل جلسات شورای عالی فضای مجازی توسط رئیس‌جمهوری مقام افراد بوده، زمان فیلتر بوده باریک. این جلسات نیز قبل كره زمين ازدحام‌های دی‌ماه برگزار شده باریک و یکی كره زمين علت‌های فیلترینگ تلگرام و اینکه زمان تعیین‌شده‌ای تعدادی آن مشخص شد این صفت بويناك که تلگرام به مقصد هیچ ديباچه موجودي به مقصد اعمال تعهداتش نشده صفت بويناك. پشت بام كره زمين آن نیز مباحث اقتصادی مطرح صفت بويناك که توسط صور تلگرام هرسال هفت میلیارد دلار سعر كره زمين کشور بيرون انجام خواهد شد. كره زمين چشم افزونتر آقای دوروف برخودهموار كردن این لمحه هیچ کجا دفتراسناد رسمی نداشته باریک و هر كورس دفتری که جلاجل آمریکا و انگلیس داشته اعلام کرده باریک که جعلی باریک.

نمک‌متحد شدن جلاجل همین زمینه به مقصد نحوه كاربرد کاربر كره زمين فضای مجازی و رصد آن اشاعت انجام بده و گفت: ارچه کسی بخواهد ما را رصد کند می‌تواند جمعناتمام رفتارهای ما را جلاجل کامپیوتر رصد کند. اتفاقی که جلاجل فیس‌بوک و توئیتر رخ می‌دهد این باریک که به مقصد راحتی می‌توان به مقصد علائق کاربر پی سرما. نکته‌ای که صور دارد این باریک که ما باید مخاطره ها را آگاه كردن کنیم که توسط هر پیام‌رسانی کنترل انجام خواهد شد.

او جلاجل این زمینه توسط تاکید ثمار فوق جابه جايي صفت باسواد رسانه‌ای جامعه، مطرح انجام بده: ما باید مخاطره ها را آگاه كردن کنیم. آيين بازی این باریک که به مقصد ديباچه مثال پیام‌رسان‌های خارجی یا شبکه‌های خارجی فریبنده هستند اما ما باید فریب نخوریم و آگاه كردن باشیم. چون كه کسی كلام باریک که توسط فیلترشکن نمی‌شود به مقصد محتوای گوشی‌های ما دسترسی پیدا انجام بده؟

نمک‌متحد شدن جلاجل آدم كردن توسط اشاعت به مقصد اینکه کثیر كره زمين هم سر ما توسط فیلترینگ رفع نمی‌شود، تقریر انجام بده: چريدن مردم کشورایران باید جلاجل دوبی، کشورترکیه و کشورارمنستان خانه محقر بخرند؟ این مشكل سازي وجه دیگری دارد و ربطی به مقصد تلگرام ندارد. این مشكل سازي به مقصد مناسبات اقتصادی ما پيوسته كاري انجام خواهد شد. باید به مقصد اینها هم فکر انجام بده؛ اینکه چريدن هزاران نفر كره زمين بيگانگان باسواد ما به مقصد بيرون فرستاده می‌شوند؟

او جلاجل پایان گفت: اساسا اخبار شهروندان توسط دولت عالی نیست. خير فرد جلاجل کشورایران، بلکه جلاجل کیهان این مشکل صور دارد. ما یا جلاجل جریان وطن اختيار كردن آرامش طلب نمی‌گیریم یا دیر آرامش طلب می‌گیریم جلاجل حالیکه زمانی که این اتفاقات می‌افتد ما باید بدانیم خلف وعده این ماجراها چیست. اگرما ندانیم خلف وعده این جریان چیست و خلف وعده پیام‌رسان‌هایی مثل آی‌گپ و جبرائيل چون كه کسانی هستند، این اعتماد ایجاد نمی‌شود. كره زمين نغن ليمو تعدادی ما حرام توشه‌نمناك، حق دسترسی آزاد به مقصد مفروضات باریک.

مهدی فضائلی نیز جلاجل پایان این نشست درزمينه اینکه چون كه سیاستی باید اتخاذ شود که کوچ کاربران كره زمين تلگرام به مقصد پیام‌رسان‌های داخلی همزباني بیفتد، تقریر انجام بده: جامعه ما بيوس و انتظاری که دارد به حضور رسيدن باریک. ۴۰ میلیون کاربری که به مقصد تلگرام خو شبو ساختن کرده‌بضع همه به مقصد این دلیل باریک که یک مساحت گرفتن توقعی تعدادی ايشان ایجاد شده باریک. جلاجل حلول كننده موجودي نیز پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر نشده‌بضع. زمانی پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی مثل تلگرام باشند که بتوانند به حضور رسيدن بهتری كره زمين پیام‌رسان‌های خارجی ارائه دهند لذا این امکان جلاجل شرایطی مهيا انجام خواهد شد که مردم كره زمين این پیام‌رسان‌ها مثل تلگرام به حضور رسيدن بگیرند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *